ردیف دورهی ابتدایی سنتور ۲ - فرامرز پایور

ردیف دورهی ابتدایی سنتور ۲

#عنوان
1
مقدمه (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
مقدمه (آواز بیات ترک)
02:15
2
درآمد اول (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
درآمد اول (آواز بیات ترک)
03:34
3
چهارمضراب (از کتاب دستور سنتور) (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
چهارمضراب (از کتاب دستور سنتور) (آواز بیات ترک)
02:05
4
درآمد دوم (داد) (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
درآمد دوم (داد) (آواز بیات ترک)
01:13
5
حزین (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
حزین (آواز بیات ترک)
01:14
6
فِیلی (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
فِیلی (آواز بیات ترک)
01:41
7
شکسته (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
شکسته (آواز بیات ترک)
01:09
8
چهارمضراب شکسته (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
چهارمضراب شکسته (آواز بیات ترک)
02:08
9
بقیهی شکسته، روح الارواح (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
بقیهی شکسته، روح الارواح (آواز بیات ترک)
03:59
10
شهابی (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
شهابی (آواز بیات ترک)
00:53
11
رنگ (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
رنگ (آواز بیات ترک)
01:04
12
چهارمضراب (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
چهارمضراب (آواز بیات ترک)
04:54
13
مقدمه (آواز افشاری) - فرامرز پایور
مقدمه (آواز افشاری)
02:13
14
درآمد اول (آواز افشاری) - فرامرز پایور
درآمد اول (آواز افشاری)
04:52
15
چهارمضراب (آواز افشاری) - فرامرز پایور
چهارمضراب (آواز افشاری)
02:53
16
درآمد دوم (کرشمه) (آواز افشاری) - فرامرز پایور
درآمد دوم (کرشمه) (آواز افشاری)
01:38
17
جامهدران (آواز افشاری) - فرامرز پایور
جامهدران (آواز افشاری)
01:53
18
حزین (آواز افشاری) - فرامرز پایور
حزین (آواز افشاری)
01:48
19
چهارمضراب عراق (آواز افشاری) - فرامرز پایور
چهارمضراب عراق (آواز افشاری)
02:14
20
عراق (آواز افشاری) - فرامرز پایور
عراق (آواز افشاری)
02:26
21
رهاب (آواز افشاری) - فرامرز پایور
رهاب (آواز افشاری)
02:06
22
رنگ (آواز افشاری) - فرامرز پایور
رنگ (آواز افشاری)
01:37
23
مقدمه (آواز دشتی) - فرامرز پایور
مقدمه (آواز دشتی)
02:31
24
درآمد اول (آواز دشتی) - فرامرز پایور
درآمد اول (آواز دشتی)
01:39
25
درآمد دوم (آواز دشتی) - فرامرز پایور
درآمد دوم (آواز دشتی)
03:50
26
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی) - فرامرز پایور
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی)
02:45
27
بیات راجع (آواز دشتی) - فرامرز پایور
بیات راجع (آواز دشتی)
01:35
28
عشاق (آواز دشتی) - فرامرز پایور
عشاق (آواز دشتی)
00:40
29
چهارمضراب عشاق (آواز دشتی) - فرامرز پایور
چهارمضراب عشاق (آواز دشتی)
01:50
30
بقیهی عشاق (آواز دشتی) - فرامرز پایور
بقیهی عشاق (آواز دشتی)
02:37
31
سارنج (آواز دشتی) - فرامرز پایور
سارنج (آواز دشتی)
01:22
32
رنگ (آواز دشتی) - فرامرز پایور
رنگ (آواز دشتی)
01:12
33
چهارمضراب (آواز دشتی) - فرامرز پایور
چهارمضراب (آواز دشتی)
02:14
34
چهارمضراب سهگاه (آواز دشتی) - فرامرز پایور
چهارمضراب سهگاه (آواز دشتی)
04:20
© ماهور
4.75 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام