تار دوره ی قاجار 1 - اسماعیل ساقی و غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی

تار دوره ی قاجار 1

#عنوان
1
دستگاه شور 1 - اسماعیل ساقی و غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی
دستگاه شور 1
03:35
2
دستگاه شور 2 - اسماعیل ساقی و غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی
دستگاه شور 2
03:55
3
دستگاه شور 3 - اسماعیل ساقی و غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی
دستگاه شور 3
03:09
4
دستگاه شور- گوشه ی گریلی - اسماعیل ساقی و غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی
دستگاه شور- گوشه ی گریلی
02:07
5
دستگاه شور 4 - اسماعیل ساقی و غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی
دستگاه شور 4
03:04
6
آواز ابوعطا 1 - اسماعیل ساقی و غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی
آواز ابوعطا 1
03:23
7
آواز ابوعطا 2 - اسماعیل ساقی و غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی
آواز ابوعطا 2
03:25
8
آواز دشتی 1 - اسماعیل ساقی و غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی
آواز دشتی 1
03:24
9
آواز دشتی 2 - اسماعیل ساقی و غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی
آواز دشتی 2
03:20
10
آواز دشتی 3 - اسماعیل ساقی و غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی
آواز دشتی 3
03:18
11
آواز افشاری 1 - اسماعیل ساقی و غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی
آواز افشاری 1
03:01
12
آواز افشاری 2 - اسماعیل ساقی و غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی
آواز افشاری 2
03:22
13
آواز افشاری 3 - اسماعیل ساقی و غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی
آواز افشاری 3
03:07
14
آواز افشاری 4 - اسماعیل ساقی و غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی
آواز افشاری 4
03:20
15
آواز بیات ترک 1 - اسماعیل ساقی و غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی
آواز بیات ترک 1
01:58
16
آواز بیات ترک 2 - اسماعیل ساقی و غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی
آواز بیات ترک 2
03:40
17
آواز بیات ترک 3 - اسماعیل ساقی و غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی
آواز بیات ترک 3
03:14
18
امیری با تصنیف - اسماعیل ساقی و غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی
امیری با تصنیف
03:06
19
آواز بیات کرد - اسماعیل ساقی و غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی
آواز بیات کرد
02:59
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام