خاطرات هنرستان - آوا نظر و پانیذ فریوسفی

خاطرات هنرستان

#عنوان
1
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro Moderato 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro Moderato 1)
02:58
2
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Andante 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Andante 1)
01:26
3
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro 1)
01:59
4
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro Moderato 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro Moderato 1)
02:37
5
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (LentoAllegro ModeratoLento 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (LentoAllegro ModeratoLento 1)
01:52
6
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro 1)
01:51
7
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 1-35 (Allegro Moderato 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 1-35 (Allegro Moderato 1)
02:31
8
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 35 (Andante 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 35 (Andante 1)
01:20
9
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 2-35 (Allegro Moderato 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 2-35 (Allegro Moderato 1)
02:39
10
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro Moderato 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro Moderato 1)
02:35
11
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Andante 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Andante 1)
02:10
12
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro 1)
01:44
13
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro Moderato 2) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro Moderato 2)
04:31
14
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Andante 2) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Andante 2)
02:31
15
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro 2) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro 2)
03:32
16
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro Moderato 2) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro Moderato 2)
04:25
17
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (LentoAllegro ModeratoLento 2) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (LentoAllegro ModeratoLento 2)
02:37
18
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro 2) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro 2)
02:51
19
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 1-35 (Allegro Moderato 2) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 1-35 (Allegro Moderato 2)
04:08
20
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 35 (Andante 2) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 35 (Andante 2)
01:51
21
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 2-35 (Allegro Moderato 2) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 2-35 (Allegro Moderato 2)
04:22
22
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro Moderato 2) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro Moderato 2)
03:55
23
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Andante 2) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Andante 2)
03:18
24
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro 2) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro 2)
02:25
© آهنگ پارسیان
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام