آثار درویش خان - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری

آثار درویش خان

#عنوان
1
پیش درآمد ماهور - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
پیش درآمد ماهور
04:25
2
چهارمضراب ماهور (تدوین استاد صبا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
چهارمضراب ماهور (تدوین استاد صبا)
04:29
3
رنگ ماهور (قهر و آشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رنگ ماهور (قهر و آشتی)
01:35
4
رنگ ماهور (دوم) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رنگ ماهور (دوم)
02:56
5
پیش درآمد راک (ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
پیش درآمد راک (ماهور)
05:14
6
پولکا (ماهور و چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
پولکا (ماهور و چهارگاه)
01:26
7
رنگ اصفهان (پریچهر و پریزاد) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رنگ اصفهان (پریچهر و پریزاد)
02:13
8
رنگ شوشتری - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رنگ شوشتری
01:04
9
پیش درآمد چهارگاه (به علاوه ی قسمت حصار از درویش خان) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
پیش درآمد چهارگاه (به علاوه ی قسمت حصار از درویش خان)
05:36
10
رنگ همایون - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رنگ همایون
02:37
11
رنگ اصفهان (غنی و فقیر) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رنگ اصفهان (غنی و فقیر)
01:49
12
رنگ اصفهان (سوم) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رنگ اصفهان (سوم)
01:56
13
پیش درآمد افشاری - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
پیش درآمد افشاری
04:51
14
رنگ افشاری - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رنگ افشاری
04:06
15
رنگ افشاری (دوم) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رنگ افشاری (دوم)
01:08
16
پیش درآمد ابوعطا - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
پیش درآمد ابوعطا
04:58
17
رنگ ابوعطا - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رنگ ابوعطا
01:59
18
پیش درآمد سه گاه - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
پیش درآمد سه گاه
04:48
19
رنگ سه گاه - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رنگ سه گاه
01:41
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 10 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام