آثار درویش خان

آثار درویش خان

ارشد تهماسبی

داریوش زرگری

لیست آهنگ ها

پیش درآمد ماهور گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
چهارمضراب ماهور (تدوین استاد صبا) گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
رنگ ماهور (قهر و آشتی) گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
رنگ ماهور (دوم) گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
پیش درآمد راک (ماهور) گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
پولکا (ماهور و چهارگاه) گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
رنگ اصفهان (پریچهر و پریزاد) گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
رنگ شوشتری گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
پیش درآمد چهارگاه (به علاوه ی قسمت حصار از درویش خان) گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
رنگ همایون گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
رنگ اصفهان (غنی و فقیر) گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
رنگ اصفهان (سوم) گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
پیش درآمد افشاری گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
رنگ افشاری گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
رنگ افشاری (دوم) گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
پیش درآمد ابوعطا گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
رنگ ابوعطا گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
پیش درآمد سه گاه گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
رنگ سه گاه گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری