سنتور

سنتور

باربد

لیست آهنگ ها

چهار مضراب اصفهان گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب مخالف سه گاه گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب ماهور گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب مخالف گوش کنید
پرویز مشکاتیان
چهار مضراب «پگاه» گوش کنید
پرویز مشکاتیان
چهار مضراب جامه دران گوش کنید
پرویز مشکاتیان
عراق گوش کنید
فرامرز پایور
رنگ گوش کنید
فرامرز پایور
چهار مضراب گوش کنید
فرامرز پایور
دل انگیزان گوش کنید
محمدرضا رستمیان
پرویز مشکاتیان
طرب انگیز گوش کنید
محمدرضا رستمیان
پرویز مشکاتیان
سرکش (نهفت) گوش کنید
محمدرضا رستمیان
پرویز مشکاتیان
راست پنجگاه (رِنگ) گوش کنید
بابک بوبان
چهارگاه (رِنگ) گوش کنید
بابک بوبان
اصفهان (رِنگ) گوش کنید
بابک بوبان
چهارمضراب بیات اصفهان گوش کنید
سامان ضرابی
لیلی و مجنون و بختیاری و مؤالف گوش کنید
سامان ضرابی
رنگ ماهور گوش کنید
سامان ضرابی
قطعاتی در همایون 2 گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
داریوش پیرنیاکان
تکنوازی سنتور گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
داریوش پیرنیاکان
چهارمضراب همایون گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب نهیب گوش کنید
علی رستمیان
پرویز مشکاتیان
چهار مضراب گوش کنید
علی رستمیان
پرویز مشکاتیان
چهار مضراب دلکش گوش کنید
علی رستمیان
پرویز مشکاتیان
پوپک (از کتاب هشت آهنگ برای سنتور) گوش کنید
سیاوش آریامنش
فریبا (از کتاب هشت آهنگ برای سنتور) گوش کنید
سیاوش آریامنش
چهارمضراب نوا (از کتاب سی قطعه چهارمضراب) گوش کنید
سیاوش آریامنش
مویه (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
مینا نی زاری
رنگ (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
مینا نی زاری
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
مینا نی زاری
چهار مضراب اصفهان گوش کنید
کیوان ساکت