جامه دران

جامه دران

کیوان ساکت

لیست آهنگ ها

پیش درآمد اصفهان گوش کنید
کیوان ساکت
مقدمه اصفهان گوش کنید
کیوان ساکت
چهار مضراب اصفهان گوش کنید
کیوان ساکت
بیات راجع و چهار مضراب گوش کنید
کیوان ساکت
عشاق و چهار مضراب گوش کنید
کیوان ساکت
چهار مضراب بهاران (شور) گوش کنید
کیوان ساکت
مقدمه، چهارگاه و پیش زنگوله گوش کنید
کیوان ساکت
زنگوله و آواز چهارگاه گوش کنید
کیوان ساکت
چهار مضراب رقص پروانه گوش کنید
کیوان ساکت
ضربی مخالف گوش کنید
کیوان ساکت
قطعه دخترک ژولیده (استاد علینقی خان وزیری) گوش کنید
کیوان ساکت