خزان

خزان

میترا مختاری

لیست آهنگ ها

پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
درآمد (تار) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
درآمد (ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
شهناز (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
قطعه ی دو ضربی (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
قجر، فرود (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
رضوی، فرود (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
تکرار پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح