طاهرزاده 2

طاهرزاده 2

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

دستگاه شور 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
دستگاه شور 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
شهناز گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز ابوعطا 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز ابوعطا 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز ابوعطا 3 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز ابوعطا 4 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز ابوعطا (حجاز) گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز افشاری 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز افشاری 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز افشاری 3 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز بیات ترک 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز بیات ترک 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز بیات ترک 3 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز دشتی 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز دشتی 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز بیات ترک 4 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
دستگاه سه گاه (درآمد، زابل، مخالف) گوش کنید
سید حسین طاهرزاده