ردیف آ؟وازی 3

ردیف آ؟وازی 3

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

درآمد (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
درآمد دوم (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
زابل (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
مویه (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
مخالف (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
مغلوب (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
اجرای دستگاه سه گاه (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
درآمد (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابراهیم بوذری
گشایش و خسروانی (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابراهیم بوذری
فیلی (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابراهیم بوذری
شکسته (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابراهیم بوذری
دلکش (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابراهیم بوذری
عراق (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابراهیم بوذری
راک (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابراهیم بوذری
درآمد (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
راست (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
نغمه (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
پروانه (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
محیر (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
عراق (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
نیریز (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
عشاق (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
طرز (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
نوروز عرب (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
عزال و رضوی (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری