ردیف آوازی 2

ردیف آوازی 2

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

درآمد (دستگاه همایون) گوش کنید
ابراهیم بوذری
چکاوک (دستگاه همایون) گوش کنید
ابراهیم بوذری
راک (دستگاه همایون) گوش کنید
ابراهیم بوذری
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) گوش کنید
ابراهیم بوذری
بیداد (دستگاه همایون) گوش کنید
ابراهیم بوذری
نی داود (دستگاه همایون) گوش کنید
ابراهیم بوذری
شوشتری (دستگاه همایون) گوش کنید
ابراهیم بوذری
بختیاری (دستگاه همایون) گوش کنید
ابراهیم بوذری
درآمد (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
ابراهیم بوذری
بیات شیراز (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
ابراهیم بوذری
عراق (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
ابراهیم بوذری
اوج (عشاق) (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
ابراهیم بوذری
رهاب (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
ابراهیم بوذری
راز و نیاز (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
ابراهیم بوذری
مثنوی (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
ابراهیم بوذری
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
ابراهیم بوذری
درآمد (دستگاه نوا) گوش کنید
ابراهیم بوذری
درآمد دوم (دستگاه نوا) گوش کنید
ابراهیم بوذری
گردانیه (دستگاه نوا) گوش کنید
ابراهیم بوذری
بیات شیراز (دستگاه نوا) گوش کنید
ابراهیم بوذری
نیشابورک (دستگاه نوا) گوش کنید
ابراهیم بوذری
حسینی و نهفت (دستگاه نوا) گوش کنید
ابراهیم بوذری
درآمد (آواز چهارگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
نغمه (آواز چهارگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
زابل (آواز چهارگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
راک عبدالله (آواز چهارگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
حصار (آواز چهارگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
مخالف (آواز چهارگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
مغلوب (آواز چهارگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
پهلوی (آواز چهارگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
رجز (آواز چهارگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
منصوری (آواز چهارگاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری