ردیف 2 نی

ردیف 2 نی

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

درآمد (دستگاه نوا) گوش کنید
سیامک جهانگیری
گردانیه (دستگاه نوا) گوش کنید
سیامک جهانگیری
نغمه (دستگاه نوا) گوش کنید
سیامک جهانگیری
نیشابورک (دستگاه نوا) گوش کنید
سیامک جهانگیری
عشاق (دستگاه نوا) گوش کنید
سیامک جهانگیری
راجع (دستگاه نوا) گوش کنید
سیامک جهانگیری
عراق (دستگاه نوا) گوش کنید
سیامک جهانگیری
نهفت (دستگاه نوا) گوش کنید
سیامک جهانگیری
خجسته (دستگاه نوا) گوش کنید
سیامک جهانگیری
ملک حسینی (دستگاه نوا) گوش کنید
سیامک جهانگیری
حسینی (دستگاه نوا) گوش کنید
سیامک جهانگیری
نیریز کبیر (دستگاه نوا) گوش کنید
سیامک جهانگیری
رهاب (دستگاه نوا) گوش کنید
سیامک جهانگیری
مسیحی (دستگاه نوا) گوش کنید
سیامک جهانگیری
ناقوس (دستگاه نوا) گوش کنید
سیامک جهانگیری
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) گوش کنید
سیامک جهانگیری
شاه ختایی (دستگاه نوا) گوش کنید
سیامک جهانگیری
درآمد (دستگاه همایون) گوش کنید
سیامک جهانگیری
درآمد چکاوک (دستگاه همایون) گوش کنید
سیامک جهانگیری
چکاوک (دستگاه همایون) گوش کنید
سیامک جهانگیری
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) گوش کنید
سیامک جهانگیری
شوشتری (دستگاه همایون) گوش کنید
سیامک جهانگیری
دزفولی (دستگاه همایون) گوش کنید
سیامک جهانگیری
بختیاری و موالف (دستگاه همایون) گوش کنید
سیامک جهانگیری
گوشه ی طرز (دستگاه همایون) گوش کنید
سیامک جهانگیری
راز و نیاز (دستگاه همایون) گوش کنید
سیامک جهانگیری
نی داوود (دستگاه همایون) گوش کنید
سیامک جهانگیری
بیداد (دستگاه همایون) گوش کنید
سیامک جهانگیری
داد (دستگاه همایون) گوش کنید
سیامک جهانگیری
اوج (دستگاه همایون) گوش کنید
سیامک جهانگیری
موالیان (دستگاه همایون) گوش کنید
سیامک جهانگیری
درآمد (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
سیامک جهانگیری
جامه دران (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
سیامک جهانگیری
بیات شیراز (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
سیامک جهانگیری
تحریر چکشی (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
سیامک جهانگیری
بیات راجع (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
سیامک جهانگیری
تحریر دو تا یکی (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
سیامک جهانگیری
گوشه ی عراق (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
سیامک جهانگیری
تحریر زنگ شتر (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
سیامک جهانگیری
اوج (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
سیامک جهانگیری
دو تیکه (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
سیامک جهانگیری
سوز و گذاز (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
سیامک جهانگیری
مثنوی (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
سیامک جهانگیری
صوفی نامه (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
سیامک جهانگیری
درآمد (دستگاه سه گاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
زابل (دستگاه سه گاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
مویه (دستگاه سه گاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
شکست مویه (دستگاه سه گاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
مخالف (دستگاه سه گاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
زنگ شتر "نشیب و فراز" (دستگاه سه گاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
مغلوب (دستگاه سه گاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
مثنوی مخالف (دستگاه سه گاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری