باده نوشین

باده نوشین

سالار عقیلی

لیست آهنگ ها

پیش درآمد سه گاه گوش کنید
سالار عقیلی
آواز درآمد گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف باده نوشین گوش کنید
سالار عقیلی
آواز مویه گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف تمنا گوش کنید
سالار عقیلی
چهارمضراب گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف سیه مژگان گوش کنید
سالار عقیلی
آواز مثنوی مخالف گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف مست و رسوا گوش کنید
سالار عقیلی