عاشق کیست

عاشق کیست

شهرام ناظری

امیر پورخلجی

لیست آهنگ ها

عشق تو گوش کنید
شهرام ناظری
امیر پورخلجی
در سلسله گوش کنید
شهرام ناظری
امیر پورخلجی
در دل گوش کنید
شهرام ناظری
امیر پورخلجی
عاشق کیست گوش کنید
شهرام ناظری
امیر پورخلجی
خرقه خون آلود گوش کنید
شهرام ناظری
امیر پورخلجی
آفتاب گوش کنید
شهرام ناظری
امیر پورخلجی
اینترلود گوش کنید
شهرام ناظری
امیر پورخلجی
عاشق گوش کنید
شهرام ناظری
امیر پورخلجی
امید وصال گوش کنید
شهرام ناظری
امیر پورخلجی
گفتگو گوش کنید
شهرام ناظری
امیر پورخلجی
ای عشق گوش کنید
شهرام ناظری
امیر پورخلجی
خاک گوش کنید
شهرام ناظری
امیر پورخلجی
باده شرق گوش کنید
شهرام ناظری
امیر پورخلجی