امیر پورخلجی

امیر پورخلجی

لیست آهنگ ها

چشم هایت را ببند گوش کنید
امیر پورخلجی
صخره سرد گوش کنید
امیر پورخلجی
اگر می دانستم گوش کنید
امیر پورخلجی
باروری گوش کنید
امیر پورخلجی
ابدیت گوش کنید
امیر پورخلجی
تلخ از حقیقت گوش کنید
امیر پورخلجی
افق در گندم زار گوش کنید
امیر پورخلجی
به پنجره بنگر گوش کنید
امیر پورخلجی
روی آتش گوش کنید
امیر پورخلجی
اگر انسان نبود گوش کنید
امیر پورخلجی