مجید درخشانی

مجید درخشانی

لیست آهنگ ها

پیش درآمد گوش کنید
مجید درخشانی
حسام اینانلو
صبح گوش کنید
مجید درخشانی
حسام اینانلو
بشارت گوش کنید
مجید درخشانی
حسام اینانلو
تار گوش کنید
مجید درخشانی
حسن خدایی نیا
بدرود گوش کنید
مجید درخشانی
حسام اینانلو
تنها گوش کنید
مجید درخشانی
حسام اینانلو
لالایی گوش کنید
مجید درخشانی
حسام اینانلو
دو نوازی دف گوش کنید
مجید درخشانی
حسن خدایی نیا
یاد گوش کنید
مجید درخشانی
حسام اینانلو
تکوازی تار گوش کنید
مجید درخشانی
حسام اینانلو