آدم وسنگ

آدم وسنگ

داریوش کاظمی

مجید درخشانی

لیست آهنگ ها

تصنیف باز باران گوش کنید
داریوش کاظمی
مجید درخشانی
ساز و آواز 1 گوش کنید
داریوش کاظمی
مجید درخشانی
ساز و آواز 2 گوش کنید
داریوش کاظمی
مجید درخشانی
تصنیف دلم دریاست گوش کنید
داریوش کاظمی
مجید درخشانی
تصنیف درخت گوش کنید
داریوش کاظمی
مجید درخشانی
ساز و آواز 3 گوش کنید
داریوش کاظمی
مجید درخشانی
چهارمضراب گوش کنید
داریوش کاظمی
مجید درخشانی
ساز و آواز 4 گوش کنید
داریوش کاظمی
مجید درخشانی
تصنیف بلبل گوش کنید
داریوش کاظمی
مجید درخشانی