آدم و سنگ

آدم و سنگ

مجید درخشانی

داریوش کاظمی

لیست آهنگ ها

تصنیف باز باران گوش کنید
مجید درخشانی
داریوش کاظمی
ساز و آواز ۱ گوش کنید
مجید درخشانی
داریوش کاظمی
ساز و آواز ۲ گوش کنید
مجید درخشانی
داریوش کاظمی
تصنیف دلم دریاست گوش کنید
مجید درخشانی
داریوش کاظمی
تصنیف درخت گوش کنید
مجید درخشانی
داریوش کاظمی
ساز و آواز ۳ گوش کنید
مجید درخشانی
داریوش کاظمی
چهارمضراب گوش کنید
مجید درخشانی
داریوش کاظمی
ساز و آواز ۴ گوش کنید
مجید درخشانی
داریوش کاظمی
تصنیف بلبل گوش کنید
مجید درخشانی
داریوش کاظمی