صدیق تعریف

صدیق تعریف

لیست آهنگ ها

مقدمه گوش کنید
صدیق تعریف
کل صبح گوش کنید
صدیق تعریف
فرهاد فخرالدینی
رقص خنجر گوش کنید
صدیق تعریف
فرهاد فخرالدینی
تصنیف بلبل شوریده (ماهور) گوش کنید
صدیق تعریف
چهار مضراب گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف ترک چشم (ابوعطا) گوش کنید
صدیق تعریف
آواز 1 (ماهور) گوش کنید
صدیق تعریف
عروسی ابوذر گوش کنید
صدیق تعریف
فرهاد فخرالدینی
تصنیف دیدم صنمی (ماهور) گوش کنید
صدیق تعریف
همای رحمت گوش کنید
صدیق تعریف
فرهاد فخرالدینی