یحیی زرپنجه

یحیی زرپنجه

لیست آهنگ ها

آواز بیات ترک 1 گوش کنید
موسی معروفی
یحیی زرپنجه
دستگاه همایون گوش کنید
موسی معروفی
یحیی زرپنجه
دستگاه ماهور گوش کنید
موسی معروفی
یحیی زرپنجه
دستگاه شور گوش کنید
موسی معروفی
یحیی زرپنجه
آواز افشاری گوش کنید
موسی معروفی
یحیی زرپنجه
آواز افشاری،ضربی گوش کنید
موسی معروفی
یحیی زرپنجه
آواز بیات ترک 2 گوش کنید
موسی معروفی
یحیی زرپنجه
آواز اصفهان،پیش درآمد و رنگ اصفهان گوش کنید
موسی معروفی
یحیی زرپنجه
آواز اصفهان گوش کنید
موسی معروفی
یحیی زرپنجه
دستگاه ماهور،سرود وطن گوش کنید
موسی معروفی
یحیی زرپنجه