موردعلاقه

موردعلاقه

توسط F.z
1 دنبال کننده402 آهنگ (26:20:46)
#عنوان
2
لحظه هایی که قلبت درون سینه ام میتپید - نیوشا بریمانی
لحظه هایی که قلبت درون سینه ام میتپید
06:09
3
لحظه هایی که قلبت درون سینه ام میتپید - نیوشا بریمانی
لحظه هایی که قلبت درون سینه ام میتپید
06:09
4
لحظه هایی که قلبت درون سینه ام میتپید - نیوشا بریمانی
لحظه هایی که قلبت درون سینه ام میتپید
06:09
5
لحظه هایی که قلبت درون سینه ام میتپید - نیوشا بریمانی
لحظه هایی که قلبت درون سینه ام میتپید
06:09
6
لحظه هایی که قلبت درون سینه ام میتپید - نیوشا بریمانی
لحظه هایی که قلبت درون سینه ام میتپید
06:09
8
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro 2) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro 2)
02:25
11
06:19
51
درآمد نوع دیگر بهنام خارا (دستگاه شور) - محمود کریمی
درآمد نوع دیگر بهنام خارا (دستگاه شور)
01:32
58
رضوی با تحریر جوادخانی (دستگاه شور) - محمود کریمی
رضوی با تحریر جوادخانی (دستگاه شور)
01:58
62
زیرکش سلمک، حزین، فرود (دستگاه شور) - محمود کریمی
زیرکش سلمک، حزین، فرود (دستگاه شور)
01:49
69
01:13
71
خسرو شیرین نوع دیگر (آواز ابوعطا) - محمود کریمی
خسرو شیرین نوع دیگر (آواز ابوعطا)
02:14
74
چهارپاره یا چهارباغ (آواز ابوعطا) - محمود کریمی
چهارپاره یا چهارباغ (آواز ابوعطا)
02:30
92
02:09
114
راز و نیاز نوع دیگر (دستگاه همایون) - محمود کریمی
راز و نیاز نوع دیگر (دستگاه همایون)
01:16
115
02:54
116
02:03
117
02:35
120
02:43
123
گوشه ای در اصفهان (آواز بیات اصفهان) - محمود کریمی
گوشه ای در اصفهان (آواز بیات اصفهان)
01:26
124
02:20
128
02:44
134
01:40
142
01:26
144
01:38
146
02:03
150
حصار ماهور، زیرافکن، آذربایجانی، ماهور صغیر، فرود (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
حصار ماهور، زیرافکن، آذربایجانی، ماهور صغیر، فرود (دستگاه ماهور)
02:44
155
مراد خانی یا آذربایجانی (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
مراد خانی یا آذربایجانی (دستگاه ماهور)
04:22
158
نحیب [عراق]، محیّر، آشور، حزین، فرود (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
نحیب [عراق]، محیّر، آشور، حزین، فرود (دستگاه ماهور)
04:54
163
ساقی نامه، صوفی نامه و کُشته (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
ساقی نامه، صوفی نامه و کُشته (دستگاه ماهور)
05:46
168
01:07
170
پنجگاه، سپهر (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
پنجگاه، سپهر (دستگاه راست پنجگاه)
01:38
172
بیات عجم، بحر نور، قرجه، مبرقع، سپهر، فرود (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
بیات عجم، بحر نور، قرجه، مبرقع، سپهر، فرود (دستگاه راست پنجگاه)
04:18
173
عراق، نهیب، محیر، آشور، حزین (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
عراق، نهیب، محیر، آشور، حزین (دستگاه راست پنجگاه)
04:24
175
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
01:48
176
راک هندی، صفیر راک (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
راک هندی، صفیر راک (دستگاه راست پنجگاه)
02:23
177
01:30
178
01:27
189
02:35
193
Your Rain - وتر
Your Rain
03:47
194
Someone From the Heavens - وتر
Someone From the Heavens
03:15
195