49

49

0 دنبال کننده539 آهنگ (29:49:54)
#عنوان
1
ضربی (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
ضربی (آواز ابوعطا)
04:21
2
درآمد (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
درآمد (آواز ابوعطا)
02:29
3
چهارمضراب (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب (آواز ابوعطا)
04:26
4
حجاز (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
حجاز (آواز ابوعطا)
03:18
5
درآمد (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
درآمد (آواز افشاری)
02:27
6
ضربی (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
ضربی (آواز افشاری)
03:29
7
جامه دران و عراق (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
جامه دران و عراق (آواز افشاری)
03:08
8
چهارمضراب عراق (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب عراق (آواز افشاری)
01:21
9
فرود (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
فرود (آواز افشاری)
01:05
10
مثنوی (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
مثنوی (آواز افشاری)
02:59
11
چهارمضراب (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب (آواز افشاری)
03:33
12
درآمد و بختیاری (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
درآمد و بختیاری (دستگاه همایون)
03:35
13
شوشتری و میگلی (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
شوشتری و میگلی (دستگاه همایون)
02:37
14
ضربی شوشتری (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
ضربی شوشتری (دستگاه همایون)
03:35
15
چهارگاه و زابل (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارگاه و زابل (دستگاه همایون)
01:14
16
چهارمضراب زابل (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب زابل (دستگاه همایون)
00:39
17
فرود (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
فرود (دستگاه همایون)
01:05
18
بیداد (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
بیداد (دستگاه همایون)
01:15
19
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون)
01:36
20
اشاره به اوج و فرود (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
اشاره به اوج و فرود (دستگاه همایون)
03:05
21
02:55
22
ضربی دشتی (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
ضربی دشتی (آواز دشتی)
03:14
23
آواز و سارنگ (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
آواز و سارنگ (آواز دشتی)
02:15
24
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی)
02:44
25
01:16
26
چهارمضراب اوج (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب اوج (آواز دشتی)
01:15
27
اشاره به رضوی (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
اشاره به رضوی (آواز دشتی)
01:59
28
سه گاه و فرود (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
سه گاه و فرود (آواز دشتی)
02:01
29
غم انگیز (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
غم انگیز (آواز دشتی)
01:45
30
آواز دو نوا - مهیار طریحی
آواز دو نوا
03:30
31
05:18
32
آواز دشتی - مهیار طریحی
آواز دشتی
03:56
33
رقص نانوا - مهیار طریحی
رقص نانوا
04:51
34
آواز آمیخته - مهیار طریحی
آواز آمیخته
02:58
35
05:00
36
03:56
40
آواز دو نوا - مهیار طریحی
آواز دو نوا
03:30
41
05:18
42
آواز دشتی - مهیار طریحی
آواز دشتی
03:56
43
رقص نانوا - مهیار طریحی
رقص نانوا
04:51
44
آواز آمیخته - مهیار طریحی
آواز آمیخته
02:58
45
05:00
46
03:56
50
درآمد و بختیاری (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
درآمد و بختیاری (دستگاه همایون)
03:35
51
شوشتری و میگلی (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
شوشتری و میگلی (دستگاه همایون)
02:37
52
ضربی شوشتری (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
ضربی شوشتری (دستگاه همایون)
03:35
53
چهارگاه و زابل (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارگاه و زابل (دستگاه همایون)
01:14
54
چهارمضراب زابل (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب زابل (دستگاه همایون)
00:39
55
فرود (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
فرود (دستگاه همایون)
01:05
56
بیداد (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
بیداد (دستگاه همایون)
01:15
57
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون)
01:36
58
اشاره به اوج و فرود (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
اشاره به اوج و فرود (دستگاه همایون)
03:05
59
02:55
60
ضربی دشتی (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
ضربی دشتی (آواز دشتی)
03:14
61
آواز و سارنگ (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
آواز و سارنگ (آواز دشتی)
02:15
62
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی)
02:44
63
01:16
64
چهارمضراب اوج (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب اوج (آواز دشتی)
01:15
65
اشاره به رضوی (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
اشاره به رضوی (آواز دشتی)
01:59
66
سه گاه و فرود (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
سه گاه و فرود (آواز دشتی)
02:01
67
غم انگیز (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
غم انگیز (آواز دشتی)
01:45
68
درآمد و بختیاری (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
درآمد و بختیاری (دستگاه همایون)
03:35
69
شوشتری و میگلی (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
شوشتری و میگلی (دستگاه همایون)
02:37
70
ضربی شوشتری (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
ضربی شوشتری (دستگاه همایون)
03:35
71
چهارگاه و زابل (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارگاه و زابل (دستگاه همایون)
01:14
72
چهارمضراب زابل (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب زابل (دستگاه همایون)
00:39
73
فرود (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
فرود (دستگاه همایون)
01:05
74
بیداد (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
بیداد (دستگاه همایون)
01:15
75
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون)
01:36
76
اشاره به اوج و فرود (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
اشاره به اوج و فرود (دستگاه همایون)
03:05
77
02:55
78
ضربی دشتی (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
ضربی دشتی (آواز دشتی)
03:14
79
آواز و سارنگ (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
آواز و سارنگ (آواز دشتی)
02:15
80
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی)
02:44
81
01:16
82
چهارمضراب اوج (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب اوج (آواز دشتی)
01:15
83
اشاره به رضوی (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
اشاره به رضوی (آواز دشتی)
01:59
84
سه گاه و فرود (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
سه گاه و فرود (آواز دشتی)
02:01
85
غم انگیز (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
غم انگیز (آواز دشتی)
01:45
86
درآمد خارا (دستگاه شور) - احمد رضاخواه
درآمد خارا (دستگاه شور)
00:34
87
درآمد دوم (دستگاه شور) - احمد رضاخواه
درآمد دوم (دستگاه شور)
00:49
88
00:51
89
درآمد رهاوی (دستگاه شور) - احمد رضاخواه
درآمد رهاوی (دستگاه شور)
00:35
90
سلمک
سلمک "شهناز" (دستگاه شور)
01:43
91
01:13
92
02:00
93
عزال و حسینی (دستگاه شور) - احمد رضاخواه
عزال و حسینی (دستگاه شور)
01:08
94
00:51
95
زیرکش سلمک (دستگاه شور) - احمد رضاخواه
زیرکش سلمک (دستگاه شور)
00:54
96
01:23
97
رامکلی با تحریر (آواز ابوعطا) - احمد رضاخواه
رامکلی با تحریر (آواز ابوعطا)
01:23
98
01:14
99
چهارپاره (آواز ابوعطا) - احمد رضاخواه
چهارپاره (آواز ابوعطا)
00:45
100
خسرو و شیرین (آواز ابوعطا) - احمد رضاخواه
خسرو و شیرین (آواز ابوعطا)
00:32
101
00:58
102
درآمد اول (آواز بیات ترک) - احمد رضاخواه
درآمد اول (آواز بیات ترک)
00:30
103
درآمد دوم (آواز بیات ترک) - احمد رضاخواه
درآمد دوم (آواز بیات ترک)
00:56
104
جامه دران (آواز بیات ترک) - احمد رضاخواه
جامه دران (آواز بیات ترک)
01:01
105
دوگاه (آواز بیات ترک) - احمد رضاخواه
دوگاه (آواز بیات ترک)
00:31
106
شهابی (آواز بیات ترک) - احمد رضاخواه
شهابی (آواز بیات ترک)
00:31
107
روح الارواح (آواز بیات ترک) - احمد رضاخواه
روح الارواح (آواز بیات ترک)
01:04
108
00:19
109
اوج
اوج "فیلی" (آواز بیات ترک)
00:39
110
مثنوی (آواز بیات ترک) - احمد رضاخواه
مثنوی (آواز بیات ترک)
01:33
111
درآمد اول (آواز دشتی) - احمد رضاخواه
درآمد اول (آواز دشتی)
01:08
112
دشتستانی
دشتستانی "بیدگانی" (آواز دشتی)
00:58
113
00:55
114
00:35
116
01:11
117
درآمد اول (آواز کرد بیات) - احمد رضاخواه
درآمد اول (آواز کرد بیات)
00:44
118
درآمد دوم (آواز کرد بیات) - احمد رضاخواه
درآمد دوم (آواز کرد بیات)
02:29
119
00:44
120
01:21
121
01:46
122
جامه دران (آواز افشاری) - احمد رضاخواه
جامه دران (آواز افشاری)
00:43
123
00:45
124
01:11
125
01:06
126
00:48
127
درآمد (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
درآمد (دستگاه ماهور)
00:15
128
گشایش (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
گشایش (دستگاه ماهور)
01:14
129
01:42
130
حصار ماهور (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
حصار ماهور (دستگاه ماهور)
01:23
131
01:03
132
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
ماهور صغیر (دستگاه ماهور)
01:03
133
نیشابورک (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
نیشابورک (دستگاه ماهور)
01:34
134
بوسلیک (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
بوسلیک (دستگاه ماهور)
00:15
135
نیریز (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
نیریز (دستگاه ماهور)
01:23
136
نصیرخوانی (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
نصیرخوانی (دستگاه ماهور)
00:53
137
00:46
138
خاوران (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
خاوران (دستگاه ماهور)
00:56
139
01:40
140
01:06
141
00:29
142
راک هندی (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
راک هندی (دستگاه ماهور)
01:03
143
راک کشمیر (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
راک کشمیر (دستگاه ماهور)
01:02
144
راک عبدالله (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
راک عبدالله (دستگاه ماهور)
01:02
145
درآمد (دستگاه سه گاه) - احمد رضاخواه
درآمد (دستگاه سه گاه)
03:24
146
01:43
147
شکسته مویه (دستگاه سه گاه) - احمد رضاخواه
شکسته مویه (دستگاه سه گاه)
01:07
148
مخالف (دستگاه سه گاه) - احمد رضاخواه
مخالف (دستگاه سه گاه)
01:53
149
مغلوب (دستگاه سه گاه) - احمد رضاخواه
مغلوب (دستگاه سه گاه)
01:43
150
مثنوی (دستگاه سه گاه) - احمد رضاخواه
مثنوی (دستگاه سه گاه)
02:32
151
درآمد (دستگاه چهارگاه) - احمد رضاخواه
درآمد (دستگاه چهارگاه)
00:42
152
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) - احمد رضاخواه
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه)
00:37
153
زابل (دستگاه چهارگاه) - احمد رضاخواه
زابل (دستگاه چهارگاه)
01:35
154
حصار (دستگاه چهارگاه) - احمد رضاخواه
حصار (دستگاه چهارگاه)
01:57
155
مخالف (دستگاه چهارگاه) - احمد رضاخواه
مخالف (دستگاه چهارگاه)
01:26
156
رجز (دستگاه چهارگاه) - احمد رضاخواه
رجز (دستگاه چهارگاه)
00:49
157
حدی (دستگاه چهارگاه) - احمد رضاخواه
حدی (دستگاه چهارگاه)
00:42
158
پهلوی (دستگاه چهارگاه) - احمد رضاخواه
پهلوی (دستگاه چهارگاه)
00:57
159
منصوری (دستگاه چهارگاه) - احمد رضاخواه
منصوری (دستگاه چهارگاه)
02:09
160
درآمد (دستگاه همایون) - احمد رضاخواه
درآمد (دستگاه همایون)
02:02
161
چکاوک (دستگاه همایون) - احمد رضاخواه
چکاوک (دستگاه همایون)
01:20
162
شوشتری (دستگاه همایون) - احمد رضاخواه
شوشتری (دستگاه همایون)
01:19
163
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) - احمد رضاخواه
لیلی و مجنون (دستگاه همایون)
01:30
164
نی داوود (دستگاه همایون) - احمد رضاخواه
نی داوود (دستگاه همایون)
01:16
165
بیداد (دستگاه همایون) - احمد رضاخواه
بیداد (دستگاه همایون)
00:48
166
بختیاری (دستگاه همایون) - احمد رضاخواه
بختیاری (دستگاه همایون)
01:58
167
01:24
168
درآمد (آواز بیات اصفهان) - احمد رضاخواه
درآمد (آواز بیات اصفهان)
01:24
169
بیات راجع (آواز بیات اصفهان) - احمد رضاخواه
بیات راجع (آواز بیات اصفهان)
01:59
170
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) - احمد رضاخواه
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان)
00:37
171
اوج (آواز بیات اصفهان) - احمد رضاخواه
اوج (آواز بیات اصفهان)
01:13
172
مثنوی (آواز بیات اصفهان) - احمد رضاخواه
مثنوی (آواز بیات اصفهان)
02:02
173
01:21
174
درآمد نیشابورک (دستگاه نوا) - احمد رضاخواه
درآمد نیشابورک (دستگاه نوا)
01:06
175
گردانیه (دستگاه نوا) - احمد رضاخواه
گردانیه (دستگاه نوا)
01:02
176
00:38
177
بیات راجع (دستگاه نوا) - احمد رضاخواه
بیات راجع (دستگاه نوا)
01:50
178
01:10
179
01:09
180
00:15
181
00:15
182
00:28
183
01:00
184
00:50
185
00:15
186
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) - احمد رضاخواه
تخت طاقدیس (دستگاه نوا)
00:42
187
شاه ختایی (دستگاه نوا) - احمد رضاخواه
شاه ختایی (دستگاه نوا)
00:40
188
درآمد اول (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
درآمد اول (دستگاه راست پنجگاه)
00:53
189
درآمد دوم (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
درآمد دوم (دستگاه راست پنجگاه)
00:42
190
زنگوله (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
زنگوله (دستگاه راست پنجگاه)
00:23
191
نغمه و پروانه (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
نغمه و پروانه (دستگاه راست پنجگاه)
01:08