۲۳

۲۳

0 دنبال کننده456 آهنگ (32:55:15)
#عنوان
1
درآمد (دستگاه چهارگاه) - پیام جهانمانی
درآمد (دستگاه چهارگاه)
02:36
2
ضربی چهارگاه (دستگاه چهارگاه) - پیام جهانمانی
ضربی چهارگاه (دستگاه چهارگاه)
07:15
3
حصار (دستگاه چهارگاه) - پیام جهانمانی
حصار (دستگاه چهارگاه)
02:33
4
ضربی حصار (دستگاه چهارگاه) - پیام جهانمانی
ضربی حصار (دستگاه چهارگاه)
02:00
5
شوشتری و فرود (دستگاه چهارگاه) - پیام جهانمانی
شوشتری و فرود (دستگاه چهارگاه)
02:16
6
زابل (دستگاه چهارگاه) - پیام جهانمانی
زابل (دستگاه چهارگاه)
01:02
7
پنج ضربی (دستگاه چهارگاه) - پیام جهانمانی
پنج ضربی (دستگاه چهارگاه)
05:45
8
رجز (دستگاه چهارگاه) - پیام جهانمانی
رجز (دستگاه چهارگاه)
01:42
9
رنگ (دستگاه چهارگاه) - پیام جهانمانی
رنگ (دستگاه چهارگاه)
03:15
10
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) - پیام جهانمانی
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان)
02:19
11
ضربی (آواز بیات اصفهان) - پیام جهانمانی
ضربی (آواز بیات اصفهان)
06:51
12
ضربی ابوعطا (آواز ابوعطا) - پیام جهانمانی
ضربی ابوعطا (آواز ابوعطا)
06:38
13
درآمد (آواز ابوعطا) - پیام جهانمانی
درآمد (آواز ابوعطا)
01:45
14
پنج ضربی (آواز ابوعطا) - پیام جهانمانی
پنج ضربی (آواز ابوعطا)
03:12
15
حجاز (آواز ابوعطا) - پیام جهانمانی
حجاز (آواز ابوعطا)
01:46
16
تصنیف گوش جان - پیام جهانمانی
تصنیف گوش جان
06:46
18
چهار مضراب، درآمد، خسروانی (دستگاه ماهور) - مهدی فلاح صفا و پژهام اخواص
چهار مضراب، درآمد، خسروانی (دستگاه ماهور)
04:14
24
نصیر خانی، چهار پاره یا مرادخانی (دستگاه ماهور) - مهدی فلاح صفا و پژهام اخواص
نصیر خانی، چهار پاره یا مرادخانی (دستگاه ماهور)
03:07
28
چهار مضراب و درآمد (آواز بیات اصفهان) - مهدی فلاح صفا و پژهام اخواص
چهار مضراب و درآمد (آواز بیات اصفهان)
02:10
29
بیات راجع، چهار مضراب و فرود (آواز بیات اصفهان) - مهدی فلاح صفا و پژهام اخواص
بیات راجع، چهار مضراب و فرود (آواز بیات اصفهان)
04:36
30
04:33
34
گوشه شور، چهار مضراب، جامه دران (آواز بیات اصفهان) - مهدی فلاح صفا و پژهام اخواص
گوشه شور، چهار مضراب، جامه دران (آواز بیات اصفهان)
04:52
37
آواز بیات اصفهان - هوشنگ ظریف
آواز بیات اصفهان
24:21
38
اتود دشتی - هوشنگ ظریف
اتود دشتی
05:03
39
بند باز (ماهور) - هوشنگ ظریف
بند باز (ماهور)
06:55
40
دخترک ژولیده (چهار گاه) - هوشنگ ظریف
دخترک ژولیده (چهار گاه)
03:19
41
آواز دشتی - هوشنگ ظریف
آواز دشتی
24:20
49
حزین، نهیب، محیر، آشورآوند - حسین علیزاده
حزین، نهیب، محیر، آشورآوند
02:40
56
بداهه نوازی در بیات ترک: آواز بیات کرد - حسین علیزاده
بداهه نوازی در بیات ترک: آواز بیات کرد
10:45
57
درآمد اول،دوم،سوم (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
درآمد اول،دوم،سوم (دستگاه شور)
03:25
58
کرشمه (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
کرشمه (دستگاه شور)
00:43
59
آواز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
آواز (دستگاه شور)
00:44
60
محمد صادقخانی 1 (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
محمد صادقخانی 1 (دستگاه شور)
00:34
61
صفا 1 (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
صفا 1 (دستگاه شور)
00:41
62
نغمه (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
نغمه (دستگاه شور)
00:55
63
حزین (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
حزین (دستگاه شور)
00:31
64
ملانازی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
ملانازی (دستگاه شور)
00:48
65
رضوی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
رضوی (دستگاه شور)
00:50
66
پنجه کردی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
پنجه کردی (دستگاه شور)
00:45
67
گلریز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
گلریز (دستگاه شور)
00:36
68
زیرکش (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
زیرکش (دستگاه شور)
00:14
69
نشیب و فراز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
نشیب و فراز (دستگاه شور)
00:23
70
حسینی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
حسینی (دستگاه شور)
00:46
71
سلمک (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
سلمک (دستگاه شور)
00:25
72
قرچه (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
قرچه (دستگاه شور)
01:22
73
عُزّال (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
عُزّال (دستگاه شور)
00:16
74
چهارمضراب (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
چهارمضراب (دستگاه شور)
00:32
75
کوچک (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
کوچک (دستگاه شور)
00:23
76
بزرگ (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
بزرگ (دستگاه شور)
00:27
77
قجر (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
قجر (دستگاه شور)
00:30
78
مجلس افروز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
مجلس افروز (دستگاه شور)
00:37
79
شور بالا،دوبیتی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
شور بالا،دوبیتی (دستگاه شور)
00:23
80
درآمد (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
درآمد (دستگاه شور)
00:52
81
کرشمه (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
کرشمه (دستگاه شور)
00:38
82
آواز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
آواز (دستگاه شور)
00:41
83
محمد صادقخانی 2 (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
محمد صادقخانی 2 (دستگاه شور)
00:25
84
صفا 2 (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
صفا 2 (دستگاه شور)
00:29
85
گریلی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
گریلی (دستگاه شور)
01:08
86
شهناز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
شهناز (دستگاه شور)
01:21
87
عقده گشا (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
عقده گشا (دستگاه شور)
00:18
88
پنجه کردی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
پنجه کردی (دستگاه شور)
00:33
89
هشتری (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
هشتری (دستگاه شور)
00:28
90
فرود (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
فرود (دستگاه شور)
00:21
91
شهرآشوب (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
شهرآشوب (دستگاه شور)
02:00
92
چهارمضراب (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
چهارمضراب (آواز ابوعطا)
01:41
93
درآمد (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
درآمد (آواز ابوعطا)
01:00
94
آواز (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
آواز (آواز ابوعطا)
01:06
95
سَیَخی (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
سَیَخی (آواز ابوعطا)
01:11
96
قسمت پنجم (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
قسمت پنجم (آواز ابوعطا)
01:14
97
دو تا یکی (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
دو تا یکی (آواز ابوعطا)
00:33
98
حجاز (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
حجاز (آواز ابوعطا)
00:59
99
بغدادی (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
بغدادی (آواز ابوعطا)
00:55
100
رامگُلی (رامکلی) (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
رامگُلی (رامکلی) (آواز ابوعطا)
00:58
101
چهارپاره (چهارباغ) (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
چهارپاره (چهارباغ) (آواز ابوعطا)
01:54
102
گبری (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
گبری (آواز ابوعطا)
01:39
103
گبری قسمت دوم (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
گبری قسمت دوم (آواز ابوعطا)
02:19
104
عشاق (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
عشاق (آواز ابوعطا)
02:15
105
فرود (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
فرود (آواز ابوعطا)
00:51
106
چهارمضراب (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
چهارمضراب (آواز بیات ترک)
02:17
107
درآمد (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
درآمد (آواز بیات ترک)
00:38
108
آواز (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
آواز (آواز بیات ترک)
01:14
109
قسمت چهارم (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
قسمت چهارم (آواز بیات ترک)
00:20
110
مهربانی (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
مهربانی (آواز بیات ترک)
00:38
111
محمد صادقخانی (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
محمد صادقخانی (آواز بیات ترک)
00:52
112
روح الارواح (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
روح الارواح (آواز بیات ترک)
00:32
113
دوگاه (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
دوگاه (آواز بیات ترک)
00:32
114
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک)
00:37
115
مثنوی (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
مثنوی (آواز بیات ترک)
02:39
116
قطار (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
قطار (آواز بیات ترک)
01:39
118
چهار مضراب، درآمد، خسروانی (دستگاه ماهور) - مهدی فلاح صفا و پژهام اخواص
چهار مضراب، درآمد، خسروانی (دستگاه ماهور)
04:14
124
نصیر خانی، چهار پاره یا مرادخانی (دستگاه ماهور) - مهدی فلاح صفا و پژهام اخواص
نصیر خانی، چهار پاره یا مرادخانی (دستگاه ماهور)
03:07
128
چهار مضراب و درآمد (آواز بیات اصفهان) - مهدی فلاح صفا و پژهام اخواص
چهار مضراب و درآمد (آواز بیات اصفهان)
02:10
129
بیات راجع، چهار مضراب و فرود (آواز بیات اصفهان) - مهدی فلاح صفا و پژهام اخواص
بیات راجع، چهار مضراب و فرود (آواز بیات اصفهان)
04:36
130
04:33
132
02:09
134
گوشه شور، چهار مضراب، جامه دران (آواز بیات اصفهان) - مهدی فلاح صفا و پژهام اخواص
گوشه شور، چهار مضراب، جامه دران (آواز بیات اصفهان)
04:52
135
03:49
137
سایه روشن، قطعه ی ضربی در دشتی - داریوش طلایی
سایه روشن، قطعه ی ضربی در دشتی
07:49
138
بداهه نوازی در درآمد ابوعطا - داریوش طلایی
بداهه نوازی در درآمد ابوعطا
03:40
139
یرقه، قطعه ی ضربی در در ابوعطا - داریوش طلایی
یرقه، قطعه ی ضربی در در ابوعطا
09:22
140
بداهه نوازی در نیشابورک و درآمد نوا - داریوش طلایی
بداهه نوازی در نیشابورک و درآمد نوا
04:39
141
جمل، قطعه ی ضربی در خجسته ی نوا - داریوش طلایی
جمل، قطعه ی ضربی در خجسته ی نوا
02:17
142
بداهه نوازی در فرود به نوا - داریوش طلایی
بداهه نوازی در فرود به نوا
01:22
143
فلق، قطعه ی ضربی در نوا - داریوش طلایی
فلق، قطعه ی ضربی در نوا
04:34
144
بداهه نوازی در نیشابورک نوا 1 - داریوش طلایی
بداهه نوازی در نیشابورک نوا 1
01:16
145
عمیق، قطعه ی ضربی در نوا - داریوش طلایی
عمیق، قطعه ی ضربی در نوا
04:57
146
00:51
147
سحری، قطعه ی ضربی در نوا - داریوش طلایی
سحری، قطعه ی ضربی در نوا
04:13
148
بداهه نوازی در نیشابورک نوا 2 - داریوش طلایی
بداهه نوازی در نیشابورک نوا 2
01:29
149
کوبه، قطعه ی ضربی در نهفت و نیشابورک نوا - داریوش طلایی
کوبه، قطعه ی ضربی در نهفت و نیشابورک نوا
04:21
150
بداهه نوازی در فرود به نوا - داریوش طلایی
بداهه نوازی در فرود به نوا
01:36
151
شادگانی، قطعه ی ضربی با الهام از رنگ نوا - داریوش طلایی
شادگانی، قطعه ی ضربی با الهام از رنگ نوا
05:38
172
دخترک ژولیده در دستگاه چهارگاه (تکنوازی تار) - علینقی وزیری
دخترک ژولیده در دستگاه چهارگاه (تکنوازی تار)
02:50
173
بداهه سرایی در دستگاه چهارگاه (تکنوازی تار) - علینقی وزیری
بداهه سرایی در دستگاه چهارگاه (تکنوازی تار)
03:05
174
ژیمناستیک موزیکال در آواز دشتی (تکنوازی تار) - علینقی وزیری
ژیمناستیک موزیکال در آواز دشتی (تکنوازی تار)
03:12
175
ردیف عالی دشتی (تکنوازی تار) - علینقی وزیری
ردیف عالی دشتی (تکنوازی تار)
03:38
176
بداهه سرایی در آواز بیات اصفهان (تکنوازی تار) - علینقی وزیری
بداهه سرایی در آواز بیات اصفهان (تکنوازی تار)
06:55
177
بندباز در دستگاه ماهور (تکنوازی تار) - علینقی وزیری
بندباز در دستگاه ماهور (تکنوازی تار)
05:45
178
بداهه سرایی در دستگاه ماهور (تکنوازی تار) - علینقی وزیری
بداهه سرایی در دستگاه ماهور (تکنوازی تار)
03:11
179
کاروان در آواز دشتی (ساخته های ارکستری) - علینقی وزیری
کاروان در آواز دشتی (ساخته های ارکستری)
12:13
180
رنگ دشتی (ساخته های ارکستری) - علینقی وزیری
رنگ دشتی (ساخته های ارکستری)
03:10
181
قطعه ی دشتی (ساخته های ارکستری) - علینقی وزیری
قطعه ی دشتی (ساخته های ارکستری)
06:10
182
پیش درآمد و رنگ در دستگاه سه گاه (ساخته های ارکستری) - علینقی وزیری
پیش درآمد و رنگ در دستگاه سه گاه (ساخته های ارکستری)
05:49
183
کنار گلزار در آواز افشاری (ساخته های ارکستری) - علینقی وزیری
کنار گلزار در آواز افشاری (ساخته های ارکستری)
06:56
184
خریدار تو در دستگاه ماهور (ساخته های ارکستری) - علینقی وزیری
خریدار تو در دستگاه ماهور (ساخته های ارکستری)
07:59
193