منتخب استادان قدیم اواز

منتخب استادان قدیم اواز

1 دنبال کننده472 آهنگ (28:01:09)
#عنوان
78
پیش درآمد ماهور 6 (کنسرت مدرسه ی درویش) - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
پیش درآمد ماهور 6 (کنسرت مدرسه ی درویش)
06:56
94
03:01
95
آواز ماهور: تصنیف زلف سرکجت همه چین چین - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
آواز ماهور: تصنیف زلف سرکجت همه چین چین
02:33
96
آواز عراق: تصنیف مژده به بلبل دهید فصل بهار آمده - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
آواز عراق: تصنیف مژده به بلبل دهید فصل بهار آمده
02:42
107
آواز شکسته ی همایون: تصنیف می رود و نمی رود - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
آواز شکسته ی همایون: تصنیف می رود و نمی رود
02:52
155
01:52
178
تصنیف ماهور 4 (اجرا با فلوت) - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف ماهور 4 (اجرا با فلوت)
01:14
189
تصنیف ابوعطا - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف ابوعطا