آوازهای ضبط شده قلی خان شاهی در تهران - قلی خان شاهی

آوازهای ضبط شده قلی خان شاهی در تهران

#عنوان
1
درآمد شور با تصنیف شور - قلی خان شاهی
درآمد شور با تصنیف شور
03:17
2
شور با تصنیف شور - قلی خان شاهی
شور با تصنیف شور
03:14
3
سلمک با تصنیف شور - قلی خان شاهی
سلمک با تصنیف شور
03:10
4
عزال با تصنیف شور - قلی خان شاهی
عزال با تصنیف شور
03:07
5
شهناز با تصنیف شور - قلی خان شاهی
شهناز با تصنیف شور
02:47
6
درآمد سه گاه با تصنیف سه گاه - قلی خان شاهی
درآمد سه گاه با تصنیف سه گاه
03:07
7
زابل با تصنیف سه گاه - قلی خان شاهی
زابل با تصنیف سه گاه
02:51
8
مخالف با تصنیف سه گاه - قلی خان شاهی
مخالف با تصنیف سه گاه
03:16
9
حصار با تصنیف سه گاه - قلی خان شاهی
حصار با تصنیف سه گاه
03:12
10
مویه با تصنیف سه گاه - قلی خان شاهی
مویه با تصنیف سه گاه
02:21
11
درآمد نوا با تصنیف نوا - قلی خان شاهی
درآمد نوا با تصنیف نوا
03:07
12
شکسته کوچک نوا - قلی خان شاهی
شکسته کوچک نوا
03:05
13
حسین نوا - قلی خان شاهی
حسین نوا
03:04
14
پهلوی حسین با تصنیف نوا - قلی خان شاهی
پهلوی حسین با تصنیف نوا
03:06
15
لیلی و مجنون با تصنیف نوا - قلی خان شاهی
لیلی و مجنون با تصنیف نوا
03:12
© موسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام