شش تصنیف قدیمی - خسرو انصاری

شش تصنیف قدیمی

#عنوان
1
چهار مضراب (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
چهار مضراب (دستگاه چهارگاه)
02:49
2
درآمد (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
درآمد (دستگاه چهارگاه)
01:27
3
زابل (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
زابل (دستگاه چهارگاه)
01:37
4
تصنیف نگارا (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
تصنیف نگارا (دستگاه چهارگاه)
02:38
5
زابل ادامه (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
زابل ادامه (دستگاه چهارگاه)
02:23
6
حصار (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
حصار (دستگاه چهارگاه)
01:05
7
تصنیف بتا بتا (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
تصنیف بتا بتا (دستگاه چهارگاه)
02:54
8
حزان (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
حزان (دستگاه چهارگاه)
00:46
9
مخالف (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
مخالف (دستگاه چهارگاه)
01:40
10
منصوری (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
منصوری (دستگاه چهارگاه)
01:51
11
تصنیف از دلم بی خبری (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
تصنیف از دلم بی خبری (دستگاه چهارگاه)
03:50
12
رنگ (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
رنگ (دستگاه چهارگاه)
01:44
13
چهار مضراب (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
چهار مضراب (آواز اصفهان)
01:59
14
درآمد (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
درآمد (آواز اصفهان)
01:03
15
جامه دران (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
جامه دران (آواز اصفهان)
01:57
16
تصنیف تا به زلف خویش (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
تصنیف تا به زلف خویش (آواز اصفهان)
02:42
17
بیات راجع (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
بیات راجع (آواز اصفهان)
01:42
18
سوز و گداز (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
سوز و گداز (آواز اصفهان)
01:11
19
تصنیف نادیده رخت (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
تصنیف نادیده رخت (آواز اصفهان)
04:10
20
اوج (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
اوج (آواز اصفهان)
01:34
21
بوسلیک (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
بوسلیک (آواز اصفهان)
01:34
22
تصنیف بهشت عدن (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
تصنیف بهشت عدن (آواز اصفهان)
03:43
23
رنگ (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
رنگ (آواز اصفهان)
02:33
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
از همین هنرمند
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام