پارتیتا ها و سونات های ویلن ۲ - یوهان سباستین باخ

پارتیتا ها و سونات های ویلن ۲

#عنوان
1
Partita for solo violin No. 2 in D minor, BWV 1004: Allemande - یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 2 in D minor, BWV 1004: Allemande
04:59
2
Partita for solo violin No. 2 in D minor, BWV 1004: Courante - یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 2 in D minor, BWV 1004: Courante
02:57
3
Partita for solo violin No. 2 in D minor, BWV 1004: Sarabande - یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 2 in D minor, BWV 1004: Sarabande
03:43
4
Partita for solo violin No. 2 in D minor, BWV 1004: Gigue - یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 2 in D minor, BWV 1004: Gigue
04:20
5
Partita for solo violin No. 2 in D minor, BWV 1004: Chaconne - یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 2 in D minor, BWV 1004: Chaconne
14:37
6
Sonata for solo violin No. 3 in C major, BWV 1005: Adagio - یوهان سباستین باخ
Sonata for solo violin No. 3 in C major, BWV 1005: Adagio
04:10
7
Sonata for solo violin No. 3 in C major, BWV 1005: Fuga. Alla breve - یوهان سباستین باخ
Sonata for solo violin No. 3 in C major, BWV 1005: Fuga. Alla breve
13:37
8
Sonata for solo violin No. 3 in C major, BWV 1005: Largo - یوهان سباستین باخ
Sonata for solo violin No. 3 in C major, BWV 1005: Largo
03:12
9
Sonata for solo violin No. 3 in C major, BWV 1005: Allegro assai - یوهان سباستین باخ
Sonata for solo violin No. 3 in C major, BWV 1005: Allegro assai
05:26
10
Partita for solo violin No. 3 in E major, BWV 1006: Preludio - یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 3 in E major, BWV 1006: Preludio
03:33
11
Partita for solo violin No. 3 in E major, BWV 1006: Loure - یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 3 in E major, BWV 1006: Loure
04:53
12
Partita for solo violin No. 3 in E major, BWV 1006: Gavotte en rondeau - یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 3 in E major, BWV 1006: Gavotte en rondeau
03:06
13
Partita for solo violin No. 3 in E major, BWV 1006: Menuet I - یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 3 in E major, BWV 1006: Menuet I
01:55
14
Partita for solo violin No. 3 in E major, BWV 1006: Menuet II - یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 3 in E major, BWV 1006: Menuet II
02:48
15
Partita for solo violin No. 3 in E major, BWV 1006: Bourree - یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 3 in E major, BWV 1006: Bourree
01:39
16
Partita for solo violin No. 3 in E major, BWV 1006: Gigue - یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 3 in E major, BWV 1006: Gigue
01:44
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام