سویت های ویلنسل 2 - یوهان سباستین باخ

سویت های ویلنسل 2

#عنوان
1
No. 1 In G major, BWV 1007: Allemande - یوهان سباستین باخ
No. 1 In G major, BWV 1007: Allemande
02:48
2
No. 1 In G major, BWV 1007: Courante - یوهان سباستین باخ
No. 1 In G major, BWV 1007: Courante
04:17
3
No. 1 In G major, BWV 1007: Sarabande - یوهان سباستین باخ
No. 1 In G major, BWV 1007: Sarabande
02:44
4
No. 1 In G major, BWV 1007: Sarabande - یوهان سباستین باخ
No. 1 In G major, BWV 1007: Sarabande
03:20
5
No. 1 In G major, BWV 1007:Bourree - یوهان سباستین باخ
No. 1 In G major, BWV 1007:Bourree
03:27
6
No. 1 In G major, BWV 1007: Gigue - یوهان سباستین باخ
No. 1 In G major, BWV 1007: Gigue
02:06
7
No. 4 In E flat major, BWV 1010: Prelude - یوهان سباستین باخ
No. 4 In E flat major, BWV 1010: Prelude
03:26
8
No. 4 In E flat major, BWV 1010: Allemande - یوهان سباستین باخ
No. 4 In E flat major, BWV 1010: Allemande
03:27
9
No. 4 In E flat major, BWV 1010: Courante - یوهان سباستین باخ
No. 4 In E flat major, BWV 1010: Courante
02:06
10
No. 4 In E flat major, BWV 1010: Sarabande - یوهان سباستین باخ
No. 4 In E flat major, BWV 1010: Sarabande
04:19
11
No. 4 In E flat major, BWV 1010: Bourree I Bourree II - یوهان سباستین باخ
No. 4 In E flat major, BWV 1010: Bourree I Bourree II
05:05
12
No. 4 In E flat major, BWV 1010: Gigue - یوهان سباستین باخ
No. 4 In E flat major, BWV 1010: Gigue
02:37
13
No. 5 In C minor, BWV 1011: Prelude - یوهان سباستین باخ
No. 5 In C minor, BWV 1011: Prelude
05:00
14
No. 5 In C minor, BWV 1011: Allemande - یوهان سباستین باخ
No. 5 In C minor, BWV 1011: Allemande
05:45
15
No. 5 In C minor, BWV 1011: Courante - یوهان سباستین باخ
No. 5 In C minor, BWV 1011: Courante
03:48
16
No. 5 In C minor, BWV 1011: Sarabande - یوهان سباستین باخ
No. 5 In C minor, BWV 1011: Sarabande
03:46
17
No. 5 In C minor, BWV 1011: Gavotte I Gavotte II - یوهان سباستین باخ
No. 5 In C minor, BWV 1011: Gavotte I Gavotte II
04:37
18
No. 5 In C minor, BWV 1011: Gigue - یوهان سباستین باخ
No. 5 In C minor, BWV 1011: Gigue
04:03
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام