پارتیتا ها و سونات های ویلن ۱ - یوهان سباستین باخ

پارتیتا ها و سونات های ویلن ۱

#عنوان
1
Sonata for solo violin No. 1 in G minor, BWV 1001: Adagio - یوهان سباستین باخ
Sonata for solo violin No. 1 in G minor, BWV 1001: Adagio
03:36
2
Sonata for solo violin No. 1 in G minor, BWV 1001: Fuga. Allegro - یوهان سباستین باخ
Sonata for solo violin No. 1 in G minor, BWV 1001: Fuga. Allegro
05:55
3
Sonata for solo violin No. 1 in G minor, BWV 1001: Siciliano - یوهان سباستین باخ
Sonata for solo violin No. 1 in G minor, BWV 1001: Siciliano
03:18
4
Sonata for solo violin No. 1 in G minor, BWV 1001: Presto - یوهان سباستین باخ
Sonata for solo violin No. 1 in G minor, BWV 1001: Presto
03:44
5
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Allemande - یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Allemande
06:01
6
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Double - یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Double
03:50
7
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Courante - یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Courante
05:04
8
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Double. Presto - یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Double. Presto
04:24
9
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Sarabande - یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Sarabande
03:25
10
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Double - یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Double
02:34
11
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Tempo di Bourree - یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Tempo di Bourree
03:59
12
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Double - یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Double
03:51
13
Sonata for solo violin No. 2 in A minor, BWV 1003: Grave - یوهان سباستین باخ
Sonata for solo violin No. 2 in A minor, BWV 1003: Grave
03:30
14
Sonata for solo violin No. 2 in A minor, BWV 1003: Fuga - یوهان سباستین باخ
Sonata for solo violin No. 2 in A minor, BWV 1003: Fuga
09:05
15
Sonata for solo violin No. 2 in A minor, BWV 1003: Andante - یوهان سباستین باخ
Sonata for solo violin No. 2 in A minor, BWV 1003: Andante
05:40
16
Sonata for solo violin No. 2 in A minor, BWV 1003: Allegro - یوهان سباستین باخ
Sonata for solo violin No. 2 in A minor, BWV 1003: Allegro
05:21
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام