ردیف نوازی تار (ردیف میرزا عبدالله) 2 - حسین علیزاده
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)

ردیف نوازی تار (ردیف میرزا عبدالله) 2

سنتیفروردین 138657 آهنگ (01:10:04)
#عنوان
1
درآمد اول (آواز بیات ترک) - حسین علیزاده
درآمد اول (آواز بیات ترک)
01:06
2
درآمد دوم (آواز بیات ترک) - حسین علیزاده
درآمد دوم (آواز بیات ترک)
01:08
3
درآمد سوم (آواز بیات ترک) - حسین علیزاده
درآمد سوم (آواز بیات ترک)
01:24
4
حاجی حسنی (آواز بیات ترک) - حسین علیزاده
حاجی حسنی (آواز بیات ترک)
01:05
5
بسته نگار (آواز بیات ترک) - حسین علیزاده
بسته نگار (آواز بیات ترک)
00:37
6
زنگوله (آواز بیات ترک) - حسین علیزاده
زنگوله (آواز بیات ترک)
00:21
7
خسروانی (آواز بیات ترک) - حسین علیزاده
خسروانی (آواز بیات ترک)
00:33
8
نغمه (آواز بیات ترک) - حسین علیزاده
نغمه (آواز بیات ترک)
00:39
9
فِیلی (آواز بیات ترک) - حسین علیزاده
فِیلی (آواز بیات ترک)
00:21
10
گوشه ی شکسته (آواز بیات ترک) - حسین علیزاده
گوشه ی شکسته (آواز بیات ترک)
00:29
11
مهربانی (آواز بیات ترک) - حسین علیزاده
مهربانی (آواز بیات ترک)
00:55
12
جامه دران (آواز بیات ترک) - حسین علیزاده
جامه دران (آواز بیات ترک)
00:55
13
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) - حسین علیزاده
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک)
01:15
14
روح الارواح (آواز بیات ترک) - حسین علیزاده
روح الارواح (آواز بیات ترک)
01:23
15
درآمد (آواز افشاری) - حسین علیزاده
درآمد (آواز افشاری)
01:42
16
بسته نگار (آواز افشاری) - حسین علیزاده
بسته نگار (آواز افشاری)
02:35
17
عراق (آواز افشاری) - حسین علیزاده
عراق (آواز افشاری)
02:08
18
درآمد (آواز دشتی) - حسین علیزاده
درآمد (آواز دشتی)
02:13
19
بیدگانی (آواز دشتی) - حسین علیزاده
بیدگانی (آواز دشتی)
01:07
20
حاجیانی (آواز دشتی) - حسین علیزاده
حاجیانی (آواز دشتی)
01:09
21
اوج (آواز دشتی) - حسین علیزاده
اوج (آواز دشتی)
01:21
22
درآمد اول (آواز بیات کرد) - حسین علیزاده
درآمد اول (آواز بیات کرد)
01:37
23
درآمد دوم (آواز بیات کرد) - حسین علیزاده
درآمد دوم (آواز بیات کرد)
01:51
24
بسته نگار (آواز بیات کرد) - حسین علیزاده
بسته نگار (آواز بیات کرد)
00:22
25
حاجی حسنی (آواز بیات کرد) - حسین علیزاده
حاجی حسنی (آواز بیات کرد)
00:59
26
درآمد سوم (آواز بیات کرد) - حسین علیزاده
درآمد سوم (آواز بیات کرد)
01:18
27
درآمد چهارم (آواز بیات کرد) - حسین علیزاده
درآمد چهارم (آواز بیات کرد)
02:06
28
قطار (آواز بیات کرد) - حسین علیزاده
قطار (آواز بیات کرد)
02:11
29
قرایی (آواز بیات کرد) - حسین علیزاده
قرایی (آواز بیات کرد)
02:08
30
چهارمضراب (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
چهارمضراب (دستگاه همایون)
00:57
31
درآمد اول (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
درآمد اول (دستگاه همایون)
01:16
32
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه همایون)
01:28
33
مَوالیان (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
مَوالیان (دستگاه همایون)
01:46
34
چکاوک (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
چکاوک (دستگاه همایون)
01:36
35
طَرز (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
طَرز (دستگاه همایون)
01:34
36
بیداد (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
بیداد (دستگاه همایون)
02:10
37
بیداد کُت (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
بیداد کُت (دستگاه همایون)
00:30
38
نی داوود (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
نی داوود (دستگاه همایون)
01:59
39
باوی (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
باوی (دستگاه همایون)
01:17
40
سوز و گداز (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
سوز و گداز (دستگاه همایون)
01:10
41
ابوالچپ (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
ابوالچپ (دستگاه همایون)
00:48
42
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
لیلی و مجنون (دستگاه همایون)
00:53
43
راوندی (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
راوندی (دستگاه همایون)
00:18
44
نوروز عرب (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
نوروز عرب (دستگاه همایون)
01:16
45
نوروز صبا (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
نوروز صبا (دستگاه همایون)
00:57
46
نوروز خارا (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
نوروز خارا (دستگاه همایون)
01:10
47
نفیر (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
نفیر (دستگاه همایون)
00:33
48
فرنگ با شوشتری گردان (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
فرنگ با شوشتری گردان (دستگاه همایون)
01:10
49
شوشتری (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
شوشتری (دستگاه همایون)
00:51
50
جام دران (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
جام دران (دستگاه همایون)
00:52
51
راز و نیاز (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
راز و نیاز (دستگاه همایون)
01:06
52
مِیگلی (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
مِیگلی (دستگاه همایون)
00:26
53
مؤالف (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
مؤالف (دستگاه همایون)
00:18
54
بختیاری با مؤالف (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
بختیاری با مؤالف (دستگاه همایون)
01:03
55
عُزّال (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
عُزّال (دستگاه همایون)
01:08
56
دنا سُری (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
دنا سُری (دستگاه همایون)
01:04
57
رنگ فرح (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
رنگ فرح (دستگاه همایون)
03:30
© ماهور
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©