اتودهای شوپن - فردریک شوپن

اتودهای شوپن

#عنوان
1
Douze Grandes Etudes. Op.10, No.1 In C Major - فردریک شوپن
Douze Grandes Etudes. Op.10, No.1 In C Major
01:52
2
Etude. Op.10, No.2 In A Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.2 In A Minor
01:29
3
Etude. Op.10, No.3 In E Major - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.3 In E Major
03:58
4
Etude. Op.10, No.4 In C Sharp Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.4 In C Sharp Minor
02:10
5
Etude. Op.10, No.5 In G Flat Major - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.5 In G Flat Major
01:48
6
Etude. Op.10, No.6 In E Flat Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.6 In E Flat Minor
04:13
7
Douze Grandes Etudes. Op.10, No.7 In C Major - فردریک شوپن
Douze Grandes Etudes. Op.10, No.7 In C Major
01:38
8
Etude. Op.10, No.8 In F Major - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.8 In F Major
02:21
9
Etude. Op.10, No.9 In F Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.9 In F Minor
02:00
10
Etude. Op.10, No.10 In A Flat Major - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.10 In A Flat Major
02:04
11
Etude. Op.10, No.11 In E Flat Major - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.11 In E Flat Major
02:35
12
Etude. Op.10, No.12 In C Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.12 In C Minor
02:27
13
Douze Etudes. Op.25, No.1 In A Flat Major - فردریک شوپن
Douze Etudes. Op.25, No.1 In A Flat Major
02:23
14
Etude. Op.25, No.2 In F Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.2 In F Minor
01:35
15
Etude. Op.25, No.3 In F Major - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.3 In F Major
01:52
16
Etude. Op.25, No.4 In A Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.4 In A Minor
01:47
17
Etude. Op.25, No.5 In F Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.5 In F Minor
03:31
18
Etude. Op.25, No.6 In G Sharp Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.6 In G Sharp Minor
02:08
19
Etude. Op.25, No.7 In C Sharp Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.7 In C Sharp Minor
05:15
20
Etude. Op.25, No.8 In D Flat Major - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.8 In D Flat Major
01:27
21
Etude. Op.25, No.9 In G Flat Major - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.9 In G Flat Major
01:03
22
Etude. Op.25, No.10 In B Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.10 In B Minor
04:24
23
Etude. Op.25, No.11 In A Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.11 In A Minor
03:47
24
Etude. Op.25, No.12 In C Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.12 In C Minor
02:34
25
Trios Etudes. No.1 In F Minor - فردریک شوپن
Trios Etudes. No.1 In F Minor
02:02
26
Trios Etudes. No.2 In D Flat Major - فردریک شوپن
Trios Etudes. No.2 In D Flat Major
02:03
27
Trios Etudes. No.3 In A Flat Major - فردریک شوپن
Trios Etudes. No.3 In A Flat Major
02:15
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام