ردیف چپ کوک (لوح اول) - ابوالحسن صبا

ردیف چپ کوک (لوح اول)

#عنوان
1
چهار مضراب (شور) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب (شور)
01:22
2
آواز شور (شور) - ابوالحسن صبا
آواز شور (شور)
02:38
3
سلمک (شور) - ابوالحسن صبا
سلمک (شور)
00:57
4
رضوی (شور) - ابوالحسن صبا
رضوی (شور)
01:38
5
شهناز (شور) - ابوالحسن صبا
شهناز (شور)
02:12
6
کوچک و بزرگ و حسینی (شور) - ابوالحسن صبا
کوچک و بزرگ و حسینی (شور)
01:50
7
دوبیتی (شور) - ابوالحسن صبا
دوبیتی (شور)
00:45
8
خارا (شور) - ابوالحسن صبا
خارا (شور)
01:52
9
ملانازی (شور) - ابوالحسن صبا
ملانازی (شور)
00:46
10
چهار مضراب (دشتی) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب (دشتی)
01:08
11
آواز دشتی (دشتی) - ابوالحسن صبا
آواز دشتی (دشتی)
02:04
12
رباعی (دشتی) - ابوالحسن صبا
رباعی (دشتی)
01:36
13
عشاق (دشتی) - ابوالحسن صبا
عشاق (دشتی)
00:58
14
گیلکی (دشتی) - ابوالحسن صبا
گیلکی (دشتی)
03:22
15
غم انگیز (دشتی) - ابوالحسن صبا
غم انگیز (دشتی)
01:09
16
دیلمان (دشتی) - ابوالحسن صبا
دیلمان (دشتی)
02:46
17
چهار مضراب (ابوعطا) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب (ابوعطا)
02:59
18
آواز ابوعطا (ابوعطا) - ابوالحسن صبا
آواز ابوعطا (ابوعطا)
03:42
19
حجاز (ابوعطا) - ابوالحسن صبا
حجاز (ابوعطا)
03:45
20
گبری و خسرو شیرین (ابوعطا) - ابوالحسن صبا
گبری و خسرو شیرین (ابوعطا)
03:39
21
چهار مضراب (آواز افشاری) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب (آواز افشاری)
01:36
22
آواز افشاری (آواز افشاری) - ابوالحسن صبا
آواز افشاری (آواز افشاری)
03:49
23
قرائی (آواز افشاری) - ابوالحسن صبا
قرائی (آواز افشاری)
00:54
24
عراق (آواز افشاری) - ابوالحسن صبا
عراق (آواز افشاری)
02:00
25
صدری (آواز افشاری) - ابوالحسن صبا
صدری (آواز افشاری)
01:29
26
مثنوی (آواز افشاری) - ابوالحسن صبا
مثنوی (آواز افشاری)
02:25
27
چهار مضراب (بیات ترک) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب (بیات ترک)
02:23
28
آواز بیات ترک (بیات ترک) - ابوالحسن صبا
آواز بیات ترک (بیات ترک)
03:37
29
فیلی (بیات ترک) - ابوالحسن صبا
فیلی (بیات ترک)
01:10
30
شکسته (بیات ترک) - ابوالحسن صبا
شکسته (بیات ترک)
02:02
31
قطار (بیات ترک) - ابوالحسن صبا
قطار (بیات ترک)
01:53
32
مثنوی (بیات ترک) - ابوالحسن صبا
مثنوی (بیات ترک)
01:27
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام