هی جار

هی جار

مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)

لیست آهنگ ها

مقوم شیرعلی مردون گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
عبده ممد للری گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
ترانه ی می تا بنوش گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
چوبی بهروم و مریم گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
ترانه ی خروسخون گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
دستمال حریر گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
ترانه ی تی به ره گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
زخمه ای به یاد عبده ممد گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
آواز بختیار گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
ترانه ی بلال بلال گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
ترانه ی دیمه گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)