برافتو

برافتو

مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)

لیست آهنگ ها

چی چشمه گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
بلال (بی کلام) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
آواز برزگری گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
گل ناز گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
برافتو گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
چهار دستمالی (بی کلام) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
آواز شوخی گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
شومه (بی کلام) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
بهار گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)