مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)

مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)

لیست آهنگ ها

ترانه ی بلال بلال گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
آواز کوگ خوش خون گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
ترانه ی می تا بنوش گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
دنگ و فنگ گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
گل ناز گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
چوبی بهروم و مریم گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
مقوم شیرعلی مردون گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
برافتو گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
ترانه ی خروسخون گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
وارنو (منزلگاه تازه) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)