تاراز

تاراز

مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)

لیست آهنگ ها

جار سرور داشت (فراخوان) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
چهار دستمالی (بدون کلام) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
تصنیف کوگ تاراز گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
آواز و تصنیف هیاری گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
بلال (بدون کلام) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
بی بفا گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
سازینه خوانی سرناز (سحرناز) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
آواز یار یار گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
تصنیف خی وای گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
آواز ستین دل گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
تصنیف و آواز بی قرار گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
شباش "شادباش" (بدون کلام) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)