رحیم شهریاری

رحیم شهریاری

لیست آهنگ ها

گله جه یم گوش کنید
رحیم شهریاری
پیاله گوش کنید
رحیم شهریاری
باغچالاردار باریم وار گوش کنید
رحیم شهریاری
باخ باخ گوش کنید
رحیم شهریاری
توی ماهنی سی(چال گارمونو) گوش کنید
رحیم شهریاری
بیردنه گوش کنید
رحیم شهریاری
سنه گؤره گوش کنید
رحیم شهریاری
آذربایجان قزی گوش کنید
رحیم شهریاری
گوزللرین گوزلی گوش کنید
رحیم شهریاری
آذری قئز گوش کنید
رحیم شهریاری