گلی زرد

گلی زرد

فربد یداللهی

شهریار جمشیدی

کاوه بابان

لیست آهنگ ها

لهبهر دهرگه گوش کنید
فربد یداللهی
شهریار جمشیدی
کاوه بابان
ناوازله مقامی راست گوش کنید
فربد یداللهی
شهریار جمشیدی
کاوه بابان
شاری دلان گوش کنید
فربد یداللهی
شهریار جمشیدی
کاوه بابان
تاکهژ علی کهمانچه گوش کنید
فربد یداللهی
شهریار جمشیدی
کاوه بابان
کیژه کورد گوش کنید
فربد یداللهی
شهریار جمشیدی
کاوه بابان
دلداری بیدنگ گوش کنید
فربد یداللهی
شهریار جمشیدی
کاوه بابان
تاکهژ علی کهمانچه گوش کنید
فربد یداللهی
شهریار جمشیدی
کاوه بابان
گولی زهرد گوش کنید
فربد یداللهی
شهریار جمشیدی
کاوه بابان