منصوره ثابت زاده

منصوره ثابت زاده

لیست آهنگ ها

سرناز،دشتی،عزیز دلمی و گوش کنید
منصوره ثابت زاده
شیرین شیرین گوش کنید
منصوره ثابت زاده
بلال ترکی گوش کنید
منصوره ثابت زاده
حنا حنا گوش کنید
منصوره ثابت زاده
چپی (فارسان) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
ترکی قشقایی (گزستان) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
میش (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
هالو گندم خره گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گاگریو (کوران) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
دیمه گوش کنید
منصوره ثابت زاده