موسیقی بختیاری گاگیرو

موسیقی بختیاری گاگیرو

منصوره ثابت زاده

لیست آهنگ ها

چپی (فارسان) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گاگریو (کوران) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گاگریو 1 (عیسی آباد) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
هوی هوی (ده چشمه) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گاگریو 2 (عیسی آباد) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گاگریو (فارسان) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گاگریو 1 (ده چشمه) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گاگریو 2 (ده چشمه) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گاگریو 3 (ده چشمه) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گاگریو (تورک علیا،بازفت علیا) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گاگریو مردان (رامهرمز) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گاگریو زنان (رامهرمز) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گاگریو جوانان (رامهرمز) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گاگریو 1 (مسجد سلیمان) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گاگریو (لالی) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گاگریو 2 (مسجد سلیمان) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
چپی،گاگریو (مسجد سلیمان) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گاگریو (ایذه) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
سرو (خویه) گوش کنید
منصوره ثابت زاده