آی ایشیقی

آی ایشیقی

داود آزاد

لیست آهنگ ها

بیات شیراز گوش کنید
داود آزاد
شور گوش کنید
داود آزاد
چهارگاه گوش کنید
داود آزاد
ماهور گوش کنید
داود آزاد
قسمتی از اپرای : شاه اسماعیل و کوراوغلی گوش کنید
داود آزاد