موسیقی بختیاری آواز 1

موسیقی بختیاری آواز 1

منصوره ثابت زاده

لیست آهنگ ها

بلال موری (چمن گلی،بازفت علیا) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
بلال موری 1 (گرو،بازفت علیا) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
بلال موری 2 (گرو،بازفت علیا) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
بلال موری 3 (گرو،بازفت علیا) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
بلال 1 (چمن گلی،بازفت علیا) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
بلال 2 (چمن گلی،بازفت علیا) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
بلال (رامهرمز) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
بلال (لالی) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
بلال (دره نامداری) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
عبد ممد (لالی) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
عبد ممد (عیسی آبادی) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
برزیگری (شیخ علی خان) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
برزیگری (چمن گلی،بازفت علیا) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
برزیگری (رامهرمز) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
برزیگری (خویه،چهارلنگ) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
برزیگری (گزستان،بازفت علیا) گوش کنید
منصوره ثابت زاده