موسیقی بختیاری نی هفت بند

موسیقی بختیاری نی هفت بند

منصوره ثابت زاده

لیست آهنگ ها

میش (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
پسبندی میش (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
حرکت میش از آغل (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
چرای میش (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
آبخوری میش (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گلهداری (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
حرکت شتر (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
باغ رو (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
دودر (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
عشقی (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
فقیری (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
فایز (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گلگیس (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
هونار (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
کاکایی (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
کوچ (بازقت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
مارزیه (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
ملاروی (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
بلال موری (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
بلال موری گوش کنید
منصوره ثابت زاده
بلال (چلگرد) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گله داری (دره نامداری) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
جنگ نامه (دره نامداری) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
میش (دره نامداری) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
معصومه (دره نامداری) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
بلال (گزستان) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گل گیس (گزستان) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گنج (گزستان) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
ترکی قشقایی (گزستان) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
فایز (گزستان) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
شلیل (گزستان) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
بفرما (گزستان) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
الما (گزستان) گوش کنید
منصوره ثابت زاده