پیانو

پیانو

توسط رضا
0 دنبال کننده172 آهنگ (10:26:06)
#عنوان
2
دو مایل مانده به مریخ - آرش فلاحی
دو مایل مانده به مریخ
02:28
56
Douze Grandes Etudes. Op.10, No.1 In C Major - فردریک شوپن
Douze Grandes Etudes. Op.10, No.1 In C Major
01:52
57
Etude. Op.10, No.2 In A Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.2 In A Minor
01:29
58
Etude. Op.10, No.3 In E Major - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.3 In E Major
03:58
59
Etude. Op.10, No.4 In C Sharp Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.4 In C Sharp Minor
02:10
60
Etude. Op.10, No.5 In G Flat Major - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.5 In G Flat Major
01:48
61
Etude. Op.10, No.6 In E Flat Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.6 In E Flat Minor
04:13
62
Douze Grandes Etudes. Op.10, No.7 In C Major - فردریک شوپن
Douze Grandes Etudes. Op.10, No.7 In C Major
01:38
63
Etude. Op.10, No.8 In F Major - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.8 In F Major
02:21
64
Etude. Op.10, No.9 In F Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.9 In F Minor
02:00
65
Etude. Op.10, No.10 In A Flat Major - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.10 In A Flat Major
02:04
66
Etude. Op.10, No.11 In E Flat Major - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.11 In E Flat Major
02:35
67
Etude. Op.10, No.12 In C Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.12 In C Minor
02:27
68
Douze Etudes. Op.25, No.1 In A Flat Major - فردریک شوپن
Douze Etudes. Op.25, No.1 In A Flat Major
02:23
69
Etude. Op.25, No.2 In F Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.2 In F Minor
01:35
70
Etude. Op.25, No.3 In F Major - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.3 In F Major
01:52
71
Etude. Op.25, No.4 In A Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.4 In A Minor
01:47
72
Etude. Op.25, No.5 In F Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.5 In F Minor
03:31
73
Etude. Op.25, No.6 In G Sharp Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.6 In G Sharp Minor
02:08
74
Etude. Op.25, No.7 In C Sharp Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.7 In C Sharp Minor
05:15
75
Etude. Op.25, No.8 In D Flat Major - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.8 In D Flat Major
01:27
76
Etude. Op.25, No.9 In G Flat Major - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.9 In G Flat Major
01:03
77
Etude. Op.25, No.10 In B Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.10 In B Minor
04:24
78
Etude. Op.25, No.11 In A Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.11 In A Minor
03:47
79
Etude. Op.25, No.12 In C Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.12 In C Minor
02:34
80
Trios Etudes. No.1 In F Minor - فردریک شوپن
Trios Etudes. No.1 In F Minor
02:02
81
Trios Etudes. No.2 In D Flat Major - فردریک شوپن
Trios Etudes. No.2 In D Flat Major
02:03
82
Trios Etudes. No.3 In A Flat Major - فردریک شوپن
Trios Etudes. No.3 In A Flat Major
02:15
85
01:29
88
01:29
89
01:23
90
00:46
98
01:31
99
01:40
102
01:01
107
02:35
111
02:24
118
07:02
123
بداهه نوازی پیانو - پیمان  یزدانیان و حسام  اینانلو
بداهه نوازی پیانو
14:40
124
بداهه نوازی پیانو و کمانچه 1 - پیمان  یزدانیان و حسام  اینانلو
بداهه نوازی پیانو و کمانچه 1
20:09
125
بداهه نوازی پیانو و کمانچه آلتو - پیمان  یزدانیان و حسام  اینانلو
بداهه نوازی پیانو و کمانچه آلتو
19:20
126
بداهه نوازی پیانو و کمانچه 2 - پیمان  یزدانیان و حسام  اینانلو
بداهه نوازی پیانو و کمانچه 2
05:09
127
04:51
128
Waltz in A Flat Major, OP.34, NO.3 - فردریک شوپن
Waltz in A Flat Major, OP.34, NO.3
05:01
129
04:33
130
02:06
131
03:24
132
Waltz in D Flat Major, OP.64, NO.1 - فردریک شوپن
Waltz in D Flat Major, OP.64, NO.1
01:51
133
Waltz in C Sharp Minor, OP.64, NO.2 - فردریک شوپن
Waltz in C Sharp Minor, OP.64, NO.2
03:26
134
Waltz in A Flat Major, OP.64, NO.3 - فردریک شوپن
Waltz in A Flat Major, OP.64, NO.3
02:18
135
Waltz in A Flat Major, OP.69, NO.1 - فردریک شوپن
Waltz in A Flat Major, OP.69, NO.1
03:58
136
03:41
137
02:06
138
01:44
139
Waltz in D Flat Major, OP.70, NO.3 - فردریک شوپن
Waltz in D Flat Major, OP.70, NO.3
02:28
143
02:11
144
02:17
145
03:02
146
Douze Grandes Etudes. Op.10, No.1 In C Major - فردریک شوپن
Douze Grandes Etudes. Op.10, No.1 In C Major
01:52
147
Etude. Op.10, No.2 In A Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.2 In A Minor
01:29
148
Etude. Op.10, No.3 In E Major - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.3 In E Major
03:58
149
Etude. Op.10, No.4 In C Sharp Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.4 In C Sharp Minor
02:10
150
Etude. Op.10, No.5 In G Flat Major - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.5 In G Flat Major
01:48
151
Etude. Op.10, No.6 In E Flat Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.6 In E Flat Minor
04:13
152
Douze Grandes Etudes. Op.10, No.7 In C Major - فردریک شوپن
Douze Grandes Etudes. Op.10, No.7 In C Major
01:38
153
Etude. Op.10, No.8 In F Major - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.8 In F Major
02:21
154
Etude. Op.10, No.9 In F Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.9 In F Minor
02:00
155
Etude. Op.10, No.10 In A Flat Major - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.10 In A Flat Major
02:04
156
Etude. Op.10, No.11 In E Flat Major - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.11 In E Flat Major
02:35
157
Etude. Op.10, No.12 In C Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.12 In C Minor
02:27
158
Douze Etudes. Op.25, No.1 In A Flat Major - فردریک شوپن
Douze Etudes. Op.25, No.1 In A Flat Major
02:23
159
Etude. Op.25, No.2 In F Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.2 In F Minor
01:35
160
Etude. Op.25, No.3 In F Major - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.3 In F Major
01:52
161
Etude. Op.25, No.4 In A Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.4 In A Minor
01:47
162
Etude. Op.25, No.5 In F Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.5 In F Minor
03:31
163
Etude. Op.25, No.6 In G Sharp Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.6 In G Sharp Minor
02:08
164
Etude. Op.25, No.7 In C Sharp Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.7 In C Sharp Minor
05:15
165
Etude. Op.25, No.8 In D Flat Major - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.8 In D Flat Major
01:27
166
Etude. Op.25, No.9 In G Flat Major - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.9 In G Flat Major
01:03
167
Etude. Op.25, No.10 In B Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.10 In B Minor
04:24
168
Etude. Op.25, No.11 In A Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.11 In A Minor
03:47
169
Etude. Op.25, No.12 In C Minor - فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.12 In C Minor
02:34
170
Trios Etudes. No.1 In F Minor - فردریک شوپن
Trios Etudes. No.1 In F Minor
02:02
171
Trios Etudes. No.2 In D Flat Major - فردریک شوپن
Trios Etudes. No.2 In D Flat Major
02:03
172
Trios Etudes. No.3 In A Flat Major - فردریک شوپن
Trios Etudes. No.3 In A Flat Major
02:15
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام