آثار برگزیده موزارت 4 - ولفگانگ آمادئوس موتزارت

آثار برگزیده موزارت 4

#عنوان
1
Adagio - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Adagio
09:12
2
Adagio Non Troppo - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Adagio Non Troppo
05:27
3
Adajio Cantabile - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Adajio Cantabile
06:05
4
Allegretto Con Variazioni - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Allegretto Con Variazioni
08:50
5
Allegro - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Allegro
10:48
6
Allegro Aperto - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Allegro Aperto
08:03
7
Allegro Assai - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Allegro Assai
03:17
8
Allegro Assai 2 - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Allegro Assai 2
06:50
9
Allegro Assai 3 - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Allegro Assai 3
07:11
10
Allegro Di Molto - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Allegro Di Molto
03:48
11
Allegro Maestoso - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Allegro Maestoso
14:35
12
Allegro - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Allegro
05:54
13
Allegro2 - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Allegro2
04:58
14
Andante - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Andante
07:54
15
Andantio - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Andantio
08:35
16
Divertimento No 2 In B Flat M - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Divertimento No 2 In B Flat M
07:41
17
Gro - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Gro
07:51
18
Larghetto - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Larghetto
07:02
19
Menuetto Allegretto - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Menuetto Allegretto
04:31
20
Menuetto Allegretto - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Menuetto Allegretto
02:10
21
Menuetto Maestoso - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Menuetto Maestoso
06:17
22
Menutto - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Menutto
07:46
23
Nte - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Nte
05:23
24
Orchestra In C Major - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Orchestra In C Major
07:26
25
Presto - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Presto
04:56
26
Romanze Andate - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Romanze Andate
05:47
27
Rondeau Allegretto - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Rondeau Allegretto
05:23
28
Rondeau- Allegro - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Rondeau- Allegro
09:36
29
Rondo Allegro - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Rondo Allegro
02:59
30
To - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
To
03:54
© محمد فرهنگ
4.5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام