البوم شعر۱

البوم شعر۱

0 دنبال کننده359 آهنگ (46:05:17)
#عنوان
1
تولد و الفت با دیوان حافظ و قرآن - اصغر فردی
تولد و الفت با دیوان حافظ و قرآن
03:55
2
مشروطیت و مهاجرت به روستا - اصغر فردی
مشروطیت و مهاجرت به روستا
01:25
3
تحصیل مقدمات ادبیات عربی و فرانسه - اصغر فردی
تحصیل مقدمات ادبیات عربی و فرانسه
02:28
4
شروع و تدوین مراتب شاعری - اصغر فردی
شروع و تدوین مراتب شاعری
06:22
7
مهاجرت به تهران و انتخاب تخلص - اصغر فردی
مهاجرت به تهران و انتخاب تخلص
03:09
9
03:56
10
04:38
11
آشنایی با پروین اعتصامی و صادق هدایت - اصغر فردی
آشنایی با پروین اعتصامی و صادق هدایت
01:35
12
05:28
13
قطعهی ساز من و خاطرههایش - اصغر فردی
قطعهی ساز من و خاطرههایش
02:44
14
آواز شهریار با کمانچهی مجتبی میرزاده (دستگاه ماهور) - اصغر فردی
آواز شهریار با کمانچهی مجتبی میرزاده (دستگاه ماهور)
10:21
17
تبعید به خراسان - دیدار با کمال الملک و حبیب سماعی - اصغر فردی
تبعید به خراسان - دیدار با کمال الملک و حبیب سماعی
03:58
20
06:40
21
غزل مرغان چمن (به همراه پیانو رضا رضوی) - اصغر فردی
غزل مرغان چمن (به همراه پیانو رضا رضوی)
09:29
22
آواز محمودی خوانساری (غزل شهریار) - اصغر فردی
آواز محمودی خوانساری (غزل شهریار)
08:56
23
مهاجرت به تبریز و ترکی سرایی شهریار و حیات تبریز - اصغر فردی
مهاجرت به تبریز و ترکی سرایی شهریار و حیات تبریز
08:53
25
سخنی درباره ی سبک شعر سعدی - محمد جعفر محجوب
سخنی درباره ی سبک شعر سعدی
00:38
26
آغاز باب دوم: در احسان (اگر هوشمندی به معنی گرای) - محمد جعفر محجوب
آغاز باب دوم: در احسان (اگر هوشمندی به معنی گرای)
44:13
27
اندر نواخت ضعیفان (پدرمرده را سایه بر سر فکن) - محمد جعفر محجوب
اندر نواخت ضعیفان (پدرمرده را سایه بر سر فکن)
02:22
28
حکایت ابراهیم (ع) (شنیدم که یک هفته ابن سبیل) - محمد جعفر محجوب
حکایت ابراهیم (ع) (شنیدم که یک هفته ابن سبیل)
15:05
29
ادامه ی شرح (پدرمرده را سایه بر سر فکن) (شنیدم که یک هفته ابن سبیل) - محمد جعفر محجوب
ادامه ی شرح (پدرمرده را سایه بر سر فکن) (شنیدم که یک هفته ابن سبیل)
27:22
30
عابد با شوخ دیده (زباندانی آمد به صاحبدلی) - محمد جعفر محجوب
عابد با شوخ دیده (زباندانی آمد به صاحبدلی)
02:19
31
مُمسک و فرزند ناخلف (یکی رفت و دینار ازو صد هزار) - محمد جعفر محجوب
مُمسک و فرزند ناخلف (یکی رفت و دینار ازو صد هزار)
03:08
32
40:17
33
ادامه ی شرح عابد با شوخ دیده - محمد جعفر محجوب
ادامه ی شرح عابد با شوخ دیده
13:41
34
03:17
35
(بزارید وقتی زنی پیِش شُوی) 1 - محمد جعفر محجوب
(بزارید وقتی زنی پیِش شُوی) 1
00:54
36
(شنیدم که پیری به راه حجاز) 1 - محمد جعفر محجوب
(شنیدم که پیری به راه حجاز) 1
00:54
37
شرح مُمسک و فرزند ناخلف - محمد جعفر محجوب
شرح مُمسک و فرزند ناخلف
52:40
38
(بزارید وقتی زنی پیِش شُوی) 2 - محمد جعفر محجوب
(بزارید وقتی زنی پیِش شُوی) 2
00:55
39
(شنیدم که پیری به راه حجاز) 2 - محمد جعفر محجوب
(شنیدم که پیری به راه حجاز) 2
00:49
40
(به سرهنگ سلطان چنین گفت زن) - محمد جعفر محجوب
(به سرهنگ سلطان چنین گفت زن)
00:54
41
(یکی را کَرَم بود و قوت نبود) - محمد جعفر محجوب
(یکی را کَرَم بود و قوت نبود)
02:29
42
شرح (بزارید وقتی زنی پیِش شُوی) - محمد جعفر محجوب
شرح (بزارید وقتی زنی پیِش شُوی)
21:36
43
شرح (شنیدم که پیری به راه حجاز) - محمد جعفر محجوب
شرح (شنیدم که پیری به راه حجاز)
14:52
44
شرح (به سرهنگ سلطان چنین گفت زن) - محمد جعفر محجوب
شرح (به سرهنگ سلطان چنین گفت زن)
11:21
45
شرح (یکی را کَرَم بود و قوت نبود) - محمد جعفر محجوب
شرح (یکی را کَرَم بود و قوت نبود)
19:40
46
ادامه ی شرح (یکی را کَرَم بود و قوت نبود) - محمد جعفر محجوب
ادامه ی شرح (یکی را کَرَم بود و قوت نبود)
13:04
47
شرح (یکی در بیابان سگی تشنه یافت) - محمد جعفر محجوب
شرح (یکی در بیابان سگی تشنه یافت)
36:42
48
در معنی رحمت بر ضعیفان (بنالید درویشی از ضعف حال) - محمد جعفر محجوب
در معنی رحمت بر ضعیفان (بنالید درویشی از ضعف حال)
19:25
49
درباره ی شعر و شاعری و خمسه ی نظامی - محمد جعفر محجوب
درباره ی شعر و شاعری و خمسه ی نظامی
28:29
50
درباره ی زمینه های تاریخی هفت پیکر - محمد جعفر محجوب
درباره ی زمینه های تاریخی هفت پیکر
29:47
51
گنبد سیاه، از داستان های هفت پیکر - محمد جعفر محجوب
گنبد سیاه، از داستان های هفت پیکر
29:53
52
ادامه داستان گنبد سیاه 1 - محمد جعفر محجوب
ادامه داستان گنبد سیاه 1
29:04
53
ادامه داستان گنبد سیاه 2 - محمد جعفر محجوب
ادامه داستان گنبد سیاه 2
30:06
54
ادامه داستان گنبد سیاه 3 - محمد جعفر محجوب
ادامه داستان گنبد سیاه 3
30:01
55
ادامه داستان گنبد سیاه 4 - محمد جعفر محجوب
ادامه داستان گنبد سیاه 4
30:08
56
ادامه داستان گنبد سیاه 5 - محمد جعفر محجوب
ادامه داستان گنبد سیاه 5
29:20
57
ادامه داستان گنبد سیاه 6 - محمد جعفر محجوب
ادامه داستان گنبد سیاه 6
30:05
58
ادامه داستان گنبد سیاه 7 - محمد جعفر محجوب
ادامه داستان گنبد سیاه 7
29:37
59
ادامه داستان گنبد سیاه 8 - محمد جعفر محجوب
ادامه داستان گنبد سیاه 8
29:25
60
ادامه داستان گنبد سیاه 9 - محمد جعفر محجوب
ادامه داستان گنبد سیاه 9
28:48
61
گنبد سرخ، از داستان های هفت پیکر - محمد جعفر محجوب
گنبد سرخ، از داستان های هفت پیکر
25:38
62
26:55
63
گنبد زرد، از داستان های هفت پیکر - محمد جعفر محجوب
گنبد زرد، از داستان های هفت پیکر
29:25
64
29:56
65
مقدماتی درباره ی آثار عطار و مطالبی درباره ی مقدمه های آثار نظم و نثر فارسی - محمد جعفر محجوب
مقدماتی درباره ی آثار عطار و مطالبی درباره ی مقدمه های آثار نظم و نثر فارسی
29:36
66
مطالبی درباره ی هُدهُد و سلیمان و آغاز کتاب: مرحبا ای هدهد هادی شده... - محمد جعفر محجوب
مطالبی درباره ی هُدهُد و سلیمان و آغاز کتاب: مرحبا ای هدهد هادی شده...
26:31
67
27:42
68
دیو را در بند و زندان بازدار... - محمد جعفر محجوب
دیو را در بند و زندان بازدار...
29:57
69
دیو را در بند و زندان بازدار... (ادامه) - محمد جعفر محجوب
دیو را در بند و زندان بازدار... (ادامه)
28:15
70
همچو موسی دیدۀ آتش ز دور... - محمد جعفر محجوب
همچو موسی دیدۀ آتش ز دور...
28:22
71
29:57
72
سر بزن نمرود را همچون قلم... - محمد جعفر محجوب
سر بزن نمرود را همچون قلم...
29:57
73
عقل مادرزاد کن با دل بدل... - محمد جعفر محجوب
عقل مادرزاد کن با دل بدل...
29:43
74
27:37
75
همچو یوسف بگذر از زندان و چاه... - محمد جعفر محجوب
همچو یوسف بگذر از زندان و چاه...
29:53
76
گر بود از ماهی نَفسَت خلاص... - محمد جعفر محجوب
گر بود از ماهی نَفسَت خلاص...
29:56
77
29:08
78
داستان شیخ سمعان (صنعان): شیخ سمعان پیر عهد خویش بود... - محمد جعفر محجوب
داستان شیخ سمعان (صنعان): شیخ سمعان پیر عهد خویش بود...
29:54
79
ادامه ی داستان شیخ سمعان بحث جالبی درباره ی عطرها - محمد جعفر محجوب
ادامه ی داستان شیخ سمعان بحث جالبی درباره ی عطرها
28:16
80
ادامه ی داستان شیخ سمعان: چون دمت سردست دمسازی مکن  پیر گشتی قصد دل بازی مکن ... (ناتمام) - محمد جعفر محجوب
ادامه ی داستان شیخ سمعان: چون دمت سردست دمسازی مکن پیر گشتی قصد دل بازی مکن ... (ناتمام)
28:41
81
بحثی درباره ی شاه شیخ ابواسحاق و مبارزالدین محمد - محمد جعفر محجوب
بحثی درباره ی شاه شیخ ابواسحاق و مبارزالدین محمد
13:28
82
غزل «یاد باد آنکه سر کوی توام منزل بود» - محمد جعفر محجوب
غزل «یاد باد آنکه سر کوی توام منزل بود»
22:29
83
غزل «الا یا ایها الساقی اَدر کأسا و ناوَلها» - محمد جعفر محجوب
غزل «الا یا ایها الساقی اَدر کأسا و ناوَلها»
21:49
84
ادامه ی غزل «الا یا ایها الساقی...» - محمد جعفر محجوب
ادامه ی غزل «الا یا ایها الساقی...»
31:48
85
غزل «سالها دل طلب جام جم از ما می کرد» و بحثی درباره ی «جام جم» - محمد جعفر محجوب
غزل «سالها دل طلب جام جم از ما می کرد» و بحثی درباره ی «جام جم»
28:24
86
ادامه ی غزل «سالها در طلب...» و بحثی درباره ی «پیر مغان» و «جام» و «قَدَح» و «ساقی» 1 - محمد جعفر محجوب
ادامه ی غزل «سالها در طلب...» و بحثی درباره ی «پیر مغان» و «جام» و «قَدَح» و «ساقی» 1
29:14
87
ادامه ی غزل «سالها در طلب...» و بحثی درباره ی «پیر مغان» و «جام» و «قَدَح» و «ساقی» 2 - محمد جعفر محجوب
ادامه ی غزل «سالها در طلب...» و بحثی درباره ی «پیر مغان» و «جام» و «قَدَح» و «ساقی» 2
27:46
88
بحثی درباره ی توالی ابیات دیوان حافظ 1 - محمد جعفر محجوب
بحثی درباره ی توالی ابیات دیوان حافظ 1
29:55
89
بحثی درباره ی توالی ابیات دیوان حافظ 2 - محمد جعفر محجوب
بحثی درباره ی توالی ابیات دیوان حافظ 2
26:17
90
مختصری درباره زندگی مولوی - محمد جعفر محجوب
مختصری درباره زندگی مولوی
18:28
91
داستان طوطی و بازرگان - محمد جعفر محجوب
داستان طوطی و بازرگان
08:29
92
ادامه داستان طوطی و بازرگان - محمد جعفر محجوب
ادامه داستان طوطی و بازرگان
35:28
93
09:30
103
06:33
104
به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد - نیکی کریمی
به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد
03:01
105
تنها صداست که می ماند - نیکی کریمی
تنها صداست که می ماند
05:14
106
باد مارا خواهد برد - نیکی کریمی
باد مارا خواهد برد
03:37
107
پرنده مردنی است - نیکی کریمی
پرنده مردنی است
02:59
109
05:24
111
05:18
116
07:20
125
تصنیف بهار بهار - محمدعلی بهمنی
تصنیف بهار بهار
26:01
126
04:26
127
15:19
131
کودکانه - فرهاد مهراد
05:32
132
سقف - فرهاد مهراد
05:09
134
مرد تنها - فرهاد مهراد
03:06
135
اسیر شب - فرهاد مهراد
04:49
136
Yesterday When I ... - فرهاد مهراد
03:52
137
آیینه - فرهاد مهراد
04:44
138
جمعه - فرهاد مهراد
04:33
139
خسته - فرهاد مهراد
04:37
140
بانوی گیسو حنایی - فرهاد مهراد
05:23
141
اگر که بیهده زیباست شب...شبانه - احمد شاملو
اگر که بیهده زیباست شب...شبانه
01:18
142
در نیست راه نیست...شبانه - احمد شاملو
در نیست راه نیست...شبانه
01:02
143
بر موجکوب پست...سرود آن که برفت و آن کس که بر جای ماند - احمد شاملو
بر موجکوب پست...سرود آن که برفت و آن کس که بر جای ماند
11:55
144
دیری ست تا سوز غریب مهاجم...غریبانه - احمد شاملو
دیری ست تا سوز غریب مهاجم...غریبانه
02:08
145
بر سفره ی سور ضیافت (پایان بخش نخست شعرخوانی) - احمد شاملو
بر سفره ی سور ضیافت (پایان بخش نخست شعرخوانی)
12:57
146
بدان زمان که شود تیره...نامه (آغاز بخش دوم شعرخوانی) - احمد شاملو
بدان زمان که شود تیره...نامه (آغاز بخش دوم شعرخوانی)
09:29
147
گفتند نمیخواهیم بمیریم...مرثیه - احمد شاملو
گفتند نمیخواهیم بمیریم...مرثیه
02:25
148
بادها ابر عبیر آمیرزا...پل الله وردی خان - احمد شاملو
بادها ابر عبیر آمیرزا...پل الله وردی خان
02:55
149
قناعت وار تکیه بود...سرود برای مرد روشن که به سایه رفت - احمد شاملو
قناعت وار تکیه بود...سرود برای مرد روشن که به سایه رفت
02:28
150
در آور خونین گرگ و میش...سرود ابراهیم در آتش - احمد شاملو
در آور خونین گرگ و میش...سرود ابراهیم در آتش
03:13
151
بر زمینه ی سربی صبح...ترانه ی تاریک - احمد شاملو
بر زمینه ی سربی صبح...ترانه ی تاریک
01:05
152
من کلام آخرین را...واپسین تیر ترکش - احمد شاملو
من کلام آخرین را...واپسین تیر ترکش
01:43
153
به چرک می نشیند خنده...تعویذ - احمد شاملو
به چرک می نشیند خنده...تعویذ
01:38
154
در اینجا چار زندان است...کیفر - احمد شاملو
در اینجا چار زندان است...کیفر
02:56
155
همچو بوتیمار خسته...کاج - احمد شاملو
همچو بوتیمار خسته...کاج
02:16
156
سنگ برای سنگرPostumus - احمد شاملو
سنگ برای سنگرPostumus
10:09
157
آن جا که عشق غزل نیست...در جدال آینه و تصویر (بخش 4) - احمد شاملو
آن جا که عشق غزل نیست...در جدال آینه و تصویر (بخش 4)
02:11
159
08:00
164
بر سواد سنگفرش راه - هوشنگ ابتهاج
بر سواد سنگفرش راه
06:24
169
03:41
171
04:23
174
چندین هزار امید بنی آدم - هوشنگ ابتهاج
چندین هزار امید بنی آدم
04:27
175
02:23
176
04:32
179
04:15
180
دلی در آتش انتظار - هوشنگ ابتهاج
دلی در آتش انتظار
03:02
181
03:35
184
03:28
187
از این شب های ناباور - هوشنگ ابتهاج
از این شب های ناباور
03:11
188