ردیف میرزاعبدالله نورعلی برومند

ردیف میرزاعبدالله نورعلی برومند

20 دنبال کننده263 آهنگ (05:44:43)
#عنوان
20
05:17
22
درآمد اول - راست (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
درآمد اول - راست (دستگاه راست پنجگاه)
01:42
23
درآمد دوم
درآمد دوم "زنگ شتر" (دستگاه راست پنجگاه)
01:38
24
زنگولهی صغیر و کبیر (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
زنگولهی صغیر و کبیر (دستگاه راست پنجگاه)
01:15
32
00:22
39
00:45
41
01:03
42
00:52
43
01:10
44
ماوراءالنهر
ماوراءالنهر "ردیف آقا حسینقلی" (دستگاه راست پنجگاه)
01:16
67
تخت طاقدیس (تخت کاووس) (دستگاه سه گاه) - نورعلی برومند
تخت طاقدیس (تخت کاووس) (دستگاه سه گاه)
00:33
71
درآمد سوم (پیش زنگوله و زنگوله) (دستگاه چهارگاه) - نورعلی برومند
درآمد سوم (پیش زنگوله و زنگوله) (دستگاه چهارگاه)
01:13
75
01:53
81
02:18
82
00:42
87
00:48
97
00:53
98
01:30
101
05:58
115
01:23
116
چهارپاره
چهارپاره "مرادخانی" (دستگاه ماهور)
00:39
139
کرشمهی راک و صفیر راک (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
کرشمهی راک و صفیر راک (دستگاه ماهور)
01:13
165
01:25
166
01:41
167
00:21
168
00:51
169
01:11
170
درآمد چهارم (گوشه ی رُهاب) (آواز کرد بیات-بیات کرد) - نورعلی برومند
درآمد چهارم (گوشه ی رُهاب) (آواز کرد بیات-بیات کرد)
01:38
172
01:30
178
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه همایون)
01:26
194
فرنگ و شوشتری گردان (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
فرنگ و شوشتری گردان (دستگاه همایون)
01:01