محلی ۲

محلی ۲

0 دنبال کننده387 آهنگ (34:01:32)
#عنوان
6
چوپی بوشهری (با مقدمه ی حاجیونی،نی جفتی و دمام) - احمد علیشرفی و عبدالکریم کرمی
چوپی بوشهری (با مقدمه ی حاجیونی،نی جفتی و دمام)
03:01
9
بندری (با مقدمه ی حاجیونی،نی انبان و دمام) - احمد علیشرفی و عبدالکریم کرمی
بندری (با مقدمه ی حاجیونی،نی انبان و دمام)
06:03
11
06:11
13
جدایی ( آواز شور و دشتی ) - قزلباش بختیاری
جدایی ( آواز شور و دشتی )
18:19
15
آواز شور و دشتی ( مندیر بهار) - قزلباش بختیاری
آواز شور و دشتی ( مندیر بهار)
14:42
16
اجرای دیگری از شال قوا ( آواز برزگری) - قزلباش بختیاری
اجرای دیگری از شال قوا ( آواز برزگری)
14:52
19
02:44
20
عاشقانه های چوپان - حسین پرنیا و ایرج رحمانپور
عاشقانه های چوپان
04:18
24
04:38
39
ایران وطنم خون بدنم - علیرضا نادری
ایران وطنم خون بدنم
07:03
41
با هم بکوشیم برای ایران - علیرضا نادری
با هم بکوشیم برای ایران
05:45
42
06:01
44
09:47
45
11:21
46
سرگَرد(سه رگه رد) - ماهور - محی الدین شعبانی و حمید حاصلی
سرگَرد(سه رگه رد) - ماهور
06:24
47
ساقی بهاران (ساقی وه هاران) - مقام کرد - محی الدین شعبانی و حمید حاصلی
ساقی بهاران (ساقی وه هاران) - مقام کرد
05:59
49
05:06
50
05:16
53
بال سوخته (بال سووتاو) - اصفهان - محی الدین شعبانی و حمید حاصلی
بال سوخته (بال سووتاو) - اصفهان
07:31
55
خلبوس - سلام ریاضی و حبیب مفتاح بوشهری
05:52
56
سیرک نی ها - سلام ریاضی و حبیب مفتاح بوشهری
04:35
57
پلیتی - سلام ریاضی و حبیب مفتاح بوشهری
02:20
59
از بوشهر - سلام ریاضی و حبیب مفتاح بوشهری
03:59
61
گلی گلی - سلام ریاضی و حبیب مفتاح بوشهری
04:10
62
دیده شده - سلام ریاضی و حبیب مفتاح بوشهری
03:28
63
پینه - سلام ریاضی و حبیب مفتاح بوشهری
03:46
64
مینیمم - سلام ریاضی و حبیب مفتاح بوشهری
01:13
85
شیرین و شهناز - علی ناصری بروجنی
شیرین و شهناز
02:55
87
بدون کلام دهکردی - علی ناصری بروجنی
بدون کلام دهکردی
04:35
88
دی بلال و داینی - علی ناصری بروجنی
دی بلال و داینی
06:57
90
07:05
91
همه چیم یار یار - علی ناصری بروجنی
همه چیم یار یار
03:26
108
02:13
114
آلمانی آتدیم اُتگانگا - گزل مؤمن آوا
آلمانی آتدیم اُتگانگا
01:36
117
04:48
118
07:12
120
03:11
139
تا آن سوی سمرقند - عارف جعفری
تا آن سوی سمرقند
03:53
151
29:52
166
جلوشاهی - امرالله شاه ابراهیمی
04:38
167
قطار (آوازی) - امرالله شاه ابراهیمی
06:35
168
بایه بایه - امرالله شاه ابراهیمی
02:14
169
گله و دره (سازی) - امرالله شاه ابراهیمی
01:31
170
قطار (سازی) - امرالله شاه ابراهیمی
02:55
171
ساروخانی - امرالله شاه ابراهیمی
07:48
172
سملی سماع - امرالله شاه ابراهیمی
04:51
173
گله و دره (آوازی) - امرالله شاه ابراهیمی
05:36
175
خان امیری - امرالله شاه ابراهیمی
04:52
176
جنگه را - امرالله شاه ابراهیمی
03:11