اوزانلار گونشی - عاشیق درویش وهاب زاده

اوزانلار گونشی

#عنوان
1
مکتب عاشیقی ارومیه 1 - عاشیق درویش وهاب زاده
مکتب عاشیقی ارومیه 1
06:07
2
مکتب عاشیقی ارومیه 2 - عاشیق درویش وهاب زاده
مکتب عاشیقی ارومیه 2
04:05
3
مکتب عاشیقی ارومیه 3 - عاشیق درویش وهاب زاده
مکتب عاشیقی ارومیه 3
05:34
4
مکتب عاشیقی ارومیه 4 - عاشیق درویش وهاب زاده
مکتب عاشیقی ارومیه 4
04:54
5
مکتب عاشیقی ارومیه 5 - عاشیق درویش وهاب زاده
مکتب عاشیقی ارومیه 5
05:06
6
مکتب عاشیقی ارومیه 6 - عاشیق درویش وهاب زاده
مکتب عاشیقی ارومیه 6
03:42
7
مکتب عاشیقی ارومیه 7 - عاشیق درویش وهاب زاده
مکتب عاشیقی ارومیه 7
05:33
8
مکتب عاشیقی ارومیه 8 - عاشیق درویش وهاب زاده
مکتب عاشیقی ارومیه 8
05:45
9
مکتب عاشیقی ارومیه 9 - عاشیق درویش وهاب زاده
مکتب عاشیقی ارومیه 9
04:01
10
مکتب عاشیقی ارومیه 10 - عاشیق درویش وهاب زاده
مکتب عاشیقی ارومیه 10
04:10
11
مکتب عاشیقی ارومیه 11 - عاشیق درویش وهاب زاده
مکتب عاشیقی ارومیه 11
04:32
12
مکتب عاشیقی ارومیه 12 - عاشیق درویش وهاب زاده
مکتب عاشیقی ارومیه 12
04:14
13
مکتب عاشیقی ارومیه 13 - عاشیق درویش وهاب زاده
مکتب عاشیقی ارومیه 13
04:39
14
مکتب عاشیقی ارومیه 14 - عاشیق درویش وهاب زاده
مکتب عاشیقی ارومیه 14
02:54
15
مکتب عاشیقی ارومیه 15 - عاشیق درویش وهاب زاده
مکتب عاشیقی ارومیه 15
08:01
16
مکتب عاشیقی ارومیه 16 - عاشیق درویش وهاب زاده
مکتب عاشیقی ارومیه 16
04:52
17
مکتب عاشیقی ارومیه 17 - عاشیق درویش وهاب زاده
مکتب عاشیقی ارومیه 17
04:16
© حوزه هنری
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام