ردیف سه تار

ردیف سه تار

1 دنبال کننده740 آهنگ (20:08:48)
#عنوان
123
01:04
126
01:51
129
01:37
134
چهارمضراب ترک در دشتی - یوسف فروتن
چهارمضراب ترک در دشتی
03:17
135
پیش درآمد بیات ترک 1 - یوسف فروتن
پیش درآمد بیات ترک 1
06:33
136
02:10
137
02:49
138
05:23
139
چهارمضراب بیات ترک - یوسف فروتن
چهارمضراب بیات ترک
01:51
140
02:42
141
پیش درآمد بیات ترک 2 - یوسف فروتن
پیش درآمد بیات ترک 2
02:33
142
پیش درآمد بیات ترک 3 - یوسف فروتن
پیش درآمد بیات ترک 3
02:41
143
پیش درآمد بیات اصفهان 1 - یوسف فروتن
پیش درآمد بیات اصفهان 1
01:55
144
پیش درآمد بیات اصفهان 2 - یوسف فروتن
پیش درآمد بیات اصفهان 2
05:35
145
پیش درآمد بیات اصفهان 3 - یوسف فروتن
پیش درآمد بیات اصفهان 3
02:47
146
پیش درآمد بیات اصفهان 4 - یوسف فروتن
پیش درآمد بیات اصفهان 4
06:56
147
01:51
148
رنگ پریچهر و پریزاد - یوسف فروتن
رنگ پریچهر و پریزاد
01:09
149
02:23
150
پیش درآمد سه گاه 1 - یوسف فروتن
پیش درآمد سه گاه 1
04:13
151
پیش درآمد سه گاه 2 - یوسف فروتن
پیش درآمد سه گاه 2
07:08
155
رنگ روحوضی سه گاه - یوسف فروتن
رنگ روحوضی سه گاه
02:09
156
04:25
159
02:25
160
02:52
161
05:07
163
01:27
166
02:58
168
پیش زنگوله، چهارگاه - یوسف فروتن
پیش زنگوله، چهارگاه
01:02
169
چهارمضراب زابل (چهارگاه) - یوسف فروتن
چهارمضراب زابل (چهارگاه)
01:18
170
چهارمضراب مخالف (چهارگاه) - یوسف فروتن
چهارمضراب مخالف (چهارگاه)
01:08
171
قسمت حصارِ پیش درآمد چهارگاه - یوسف فروتن
قسمت حصارِ پیش درآمد چهارگاه
00:55
173
رنگ شهرآشوب (چهارگاه) - یوسف فروتن
رنگ شهرآشوب (چهارگاه)
02:20
174
02:37
176
03:51
178
04:04
179
02:47
180
06:22
181
02:23
182
چهارمضراب عراق - یوسف فروتن
چهارمضراب عراق
02:55
183
ضربی بیات اصفهان - یوسف فروتن
ضربی بیات اصفهان
02:26
184
چهارمضراب عشاق - یوسف فروتن
چهارمضراب عشاق
02:10
185
پیش درآمد چهارگاه - یوسف فروتن
پیش درآمد چهارگاه