ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار) - نیما فریدونی

ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

#عنوان
1
درآمد اول خارا (دستگاه شور) - نیما فریدونی
درآمد اول خارا (دستگاه شور)
00:36
2
درآمد دوم (دستگاه شور) - نیما فریدونی
درآمد دوم (دستگاه شور)
00:54
3
کرشمه (دستگاه شور) - نیما فریدونی
کرشمه (دستگاه شور)
00:57
4
درآمد رهاوی (دستگاه شور) - نیما فریدونی
درآمد رهاوی (دستگاه شور)
00:46
5
سلمک (دستگاه شور) - نیما فریدونی
سلمک (دستگاه شور)
01:59
6
قرچه (دستگاه شور) - نیما فریدونی
قرچه (دستگاه شور)
01:19
7
رضوی (دستگاه شور) - نیما فریدونی
رضوی (دستگاه شور)
02:24
8
عزال و حسینی (دستگاه شور) - نیما فریدونی
عزال و حسینی (دستگاه شور)
01:12
9
دوبیتی (دستگاه شور) - نیما فریدونی
دوبیتی (دستگاه شور)
00:54
10
زیرکش سلمک (دستگاه شور) - نیما فریدونی
زیرکش سلمک (دستگاه شور)
00:50
11
درآمد اول (آواز کردی بیات) - نیما فریدونی
درآمد اول (آواز کردی بیات)
00:46
12
درآمد دوم (آواز کردی بیات) - نیما فریدونی
درآمد دوم (آواز کردی بیات)
02:25
13
حزین (آواز کردی بیات) - نیما فریدونی
حزین (آواز کردی بیات)
00:51
14
اوج (آواز کردی بیات) - نیما فریدونی
اوج (آواز کردی بیات)
01:19
15
درآمد (آواز دشتی) - نیما فریدونی
درآمد (آواز دشتی)
01:23
16
دشتستانی (آواز دشتی) - نیما فریدونی
دشتستانی (آواز دشتی)
01:05
17
حاجیانی (آواز دشتی) - نیما فریدونی
حاجیانی (آواز دشتی)
01:17
18
غم انگیز (آواز دشتی) - نیما فریدونی
غم انگیز (آواز دشتی)
00:44
19
اوج (آواز دشتی) - نیما فریدونی
اوج (آواز دشتی)
01:33
20
گیلکی (آواز دشتی) - نیما فریدونی
گیلکی (آواز دشتی)
01:08
21
درآمد اول (آواز بیات ترک) - نیما فریدونی
درآمد اول (آواز بیات ترک)
00:40
22
درآمد دوم (آواز بیات ترک) - نیما فریدونی
درآمد دوم (آواز بیات ترک)
01:49
23
جامه دران (آواز بیات ترک) - نیما فریدونی
جامه دران (آواز بیات ترک)
01:12
24
دوگاه (آواز بیات ترک) - نیما فریدونی
دوگاه (آواز بیات ترک)
00:38
25
شهابی (آواز بیات ترک) - نیما فریدونی
شهابی (آواز بیات ترک)
00:31
26
روح الارواح (آواز بیات ترک) - نیما فریدونی
روح الارواح (آواز بیات ترک)
01:14
27
قطار (آواز بیات ترک) - نیما فریدونی
قطار (آواز بیات ترک)
00:25
28
اوج (آواز بیات ترک) - نیما فریدونی
اوج (آواز بیات ترک)
00:56
29
مثنوی (آواز بیات ترک) - نیما فریدونی
مثنوی (آواز بیات ترک)
01:46
30
درآمد (آواز ابوعطا) - نیما فریدونی
درآمد (آواز ابوعطا)
01:31
31
رامکلی (آواز ابوعطا) - نیما فریدونی
رامکلی (آواز ابوعطا)
01:37
32
حجاز (آواز ابوعطا) - نیما فریدونی
حجاز (آواز ابوعطا)
01:34
33
چارپاره (آواز ابوعطا) - نیما فریدونی
چارپاره (آواز ابوعطا)
00:52
34
خسرو شیرین (آواز ابوعطا) - نیما فریدونی
خسرو شیرین (آواز ابوعطا)
00:42
35
گبری (آواز ابوعطا) - نیما فریدونی
گبری (آواز ابوعطا)
01:17
36
درآمد (آواز افشاری) - نیما فریدونی
درآمد (آواز افشاری)
02:40
37
جامه دران (آواز افشاری) - نیما فریدونی
جامه دران (آواز افشاری)
01:11
38
عراق (آواز افشاری) - نیما فریدونی
عراق (آواز افشاری)
01:05
39
قرایی (آواز افشاری) - نیما فریدونی
قرایی (آواز افشاری)
01:17
40
درآمد (دستگاه سه گاه) - نیما فریدونی
درآمد (دستگاه سه گاه)
04:21
41
زابل (دستگاه سه گاه) - نیما فریدونی
زابل (دستگاه سه گاه)
02:20
42
شکسته مویه (دستگاه سه گاه) - نیما فریدونی
شکسته مویه (دستگاه سه گاه)
01:24
43
مخالف (دستگاه سه گاه) - نیما فریدونی
مخالف (دستگاه سه گاه)
02:28
44
مغلوب (دستگاه سه گاه) - نیما فریدونی
مغلوب (دستگاه سه گاه)
02:03
45
مثنوی (دستگاه سه گاه) - نیما فریدونی
مثنوی (دستگاه سه گاه)
02:51
46
درآمد (دستگاه نوا) - نیما فریدونی
درآمد (دستگاه نوا)
01:45
47
درآمد نیشابورک (دستگاه نوا) - نیما فریدونی
درآمد نیشابورک (دستگاه نوا)
01:29
48
گردانیه (دستگاه نوا) - نیما فریدونی
گردانیه (دستگاه نوا)
01:13
49
نغمه (دستگاه نوا) - نیما فریدونی
نغمه (دستگاه نوا)
00:48
50
بیات راجه (دستگاه نوا) - نیما فریدونی
بیات راجه (دستگاه نوا)
02:11
51
عراق (دستگاه نوا) - نیما فریدونی
عراق (دستگاه نوا)
01:32
52
نهفت (دستگاه نوا) - نیما فریدونی
نهفت (دستگاه نوا)
01:15
53
مجسلی (دستگاه نوا) - نیما فریدونی
مجسلی (دستگاه نوا)
00:20
54
بوسلیک (دستگاه نوا) - نیما فریدونی
بوسلیک (دستگاه نوا)
00:18
55
عشاق (دستگاه نوا) - نیما فریدونی
عشاق (دستگاه نوا)
00:40
56
نیریز (دستگاه نوا) - نیما فریدونی
نیریز (دستگاه نوا)
01:13
57
رهاب (دستگاه نوا) - نیما فریدونی
رهاب (دستگاه نوا)
01:17
58
ناقوس (دستگاه نوا) - نیما فریدونی
ناقوس (دستگاه نوا)
00:23
59
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) - نیما فریدونی
تخت طاقدیس (دستگاه نوا)
00:59
60
شاختایی (دستگاه نوا) - نیما فریدونی
شاختایی (دستگاه نوا)
00:41
61
درآمد (دستگاه همایون) - نیما فریدونی
درآمد (دستگاه همایون)
02:12
62
چکاوک (دستگاه همایون) - نیما فریدونی
چکاوک (دستگاه همایون)
01:38
63
شوشتری (دستگاه همایون) - نیما فریدونی
شوشتری (دستگاه همایون)
01:31
64
لیلی مجنون (دستگاه همایون) - نیما فریدونی
لیلی مجنون (دستگاه همایون)
01:40
65
نی داود (دستگاه همایون) - نیما فریدونی
نی داود (دستگاه همایون)
01:23
66
بیداد (دستگاه همایون) - نیما فریدونی
بیداد (دستگاه همایون)
00:49
67
بختیاری (دستگاه همایون) - نیما فریدونی
بختیاری (دستگاه همایون)
02:07
68
اوج (دستگاه همایون) - نیما فریدونی
اوج (دستگاه همایون)
01:32
69
درآمد (آواز بیات اصفهان) - نیما فریدونی
درآمد (آواز بیات اصفهان)
01:32
70
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) - نیما فریدونی
بیات راجه (آواز بیات اصفهان)
02:11
71
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) - نیما فریدونی
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان)
00:50
72
اوج (آواز بیات اصفهان) - نیما فریدونی
اوج (آواز بیات اصفهان)
01:25
73
مثنوی (آواز بیات اصفهان) - نیما فریدونی
مثنوی (آواز بیات اصفهان)
02:12
74
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) - نیما فریدونی
درآمد اول (دستگاه چهارگاه)
00:47
75
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) - نیما فریدونی
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه)
00:38
76
زابل (دستگاه چهارگاه) - نیما فریدونی
زابل (دستگاه چهارگاه)
01:53
77
حصار (دستگاه چهارگاه) - نیما فریدونی
حصار (دستگاه چهارگاه)
02:13
78
مخالف (دستگاه چهارگاه) - نیما فریدونی
مخالف (دستگاه چهارگاه)
01:39
79
رجز (دستگاه چهارگاه) - نیما فریدونی
رجز (دستگاه چهارگاه)
00:58
80
هدی (دستگاه چهارگاه) - نیما فریدونی
هدی (دستگاه چهارگاه)
00:57
81
پهلوی (دستگاه چهارگاه) - نیما فریدونی
پهلوی (دستگاه چهارگاه)
01:13
82
منصوری (دستگاه چهارگاه) - نیما فریدونی
منصوری (دستگاه چهارگاه)
02:34
83
درآمد (دستگاه ماهور) - نیما فریدونی
درآمد (دستگاه ماهور)
00:19
84
گشایش (دستگاه ماهور) - نیما فریدونی
گشایش (دستگاه ماهور)
01:15
85
داد (دستگاه ماهور) - نیما فریدونی
داد (دستگاه ماهور)
02:02
86
حصار ماهور (دستگاه ماهور) - نیما فریدونی
حصار ماهور (دستگاه ماهور)
01:31
87
فیلی (دستگاه ماهور) - نیما فریدونی
فیلی (دستگاه ماهور)
01:05
88
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) - نیما فریدونی
ماهور صغیر (دستگاه ماهور)
01:16
89
نیشابورک (دستگاه ماهور) - نیما فریدونی
نیشابورک (دستگاه ماهور)
01:44
90
بوسلیک (دستگاه ماهور) - نیما فریدونی
بوسلیک (دستگاه ماهور)
00:20
91
نیریز (دستگاه ماهور) - نیما فریدونی
نیریز (دستگاه ماهور)
01:47
92
نصیرخوانی (دستگاه ماهور) - نیما فریدونی
نصیرخوانی (دستگاه ماهور)
01:04
93
طوسی (دستگاه ماهور) - نیما فریدونی
طوسی (دستگاه ماهور)
00:55
94
دلکش (دستگاه ماهور) - نیما فریدونی
دلکش (دستگاه ماهور)
02:47
95
عراق (دستگاه ماهور) - نیما فریدونی
عراق (دستگاه ماهور)
01:15
96
حزین (دستگاه ماهور) - نیما فریدونی
حزین (دستگاه ماهور)
00:35
97
راک هندی (دستگاه ماهور) - نیما فریدونی
راک هندی (دستگاه ماهور)
01:09
98
راک کشمیر (دستگاه ماهور) - نیما فریدونی
راک کشمیر (دستگاه ماهور)
01:14
99
راک عبدالله (دستگاه ماهور) - نیما فریدونی
راک عبدالله (دستگاه ماهور)
01:09
100
درآمد اول (دستگاه راست پنجگاه) - نیما فریدونی
درآمد اول (دستگاه راست پنجگاه)
00:55
101
درآمد دوم (دستگاه راست پنجگاه) - نیما فریدونی
درآمد دوم (دستگاه راست پنجگاه)
00:50
102
زنگوله (دستگاه راست پنجگاه) - نیما فریدونی
زنگوله (دستگاه راست پنجگاه)
00:31
103
نغمه (دستگاه راست پنجگاه) - نیما فریدونی
نغمه (دستگاه راست پنجگاه)
00:54
104
پروانه (دستگاه راست پنجگاه) - نیما فریدونی
پروانه (دستگاه راست پنجگاه)
00:23
105
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) - نیما فریدونی
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه)
01:01
106
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه) - نیما فریدونی
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه)
00:43
107
بحرالنور (دستگاه راست پنجگاه) - نیما فریدونی
بحرالنور (دستگاه راست پنجگاه)
00:15
108
قرچه (دستگاه راست پنجگاه) - نیما فریدونی
قرچه (دستگاه راست پنجگاه)
01:12
109
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه) - نیما فریدونی
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه)
00:36
110
عشاق (دستگاه راست پنجگاه) - نیما فریدونی
عشاق (دستگاه راست پنجگاه)
00:40
111
مبرقه (دستگاه راست پنجگاه) - نیما فریدونی
مبرقه (دستگاه راست پنجگاه)
00:30
112
بوسلیک (دستگاه راست پنجگاه) - نیما فریدونی
بوسلیک (دستگاه راست پنجگاه)
00:20
113
نیریز (دستگاه راست پنجگاه) - نیما فریدونی
نیریز (دستگاه راست پنجگاه)
01:04
114
چکاوک (دستگاه راست پنجگاه) - نیما فریدونی
چکاوک (دستگاه راست پنجگاه)
00:43
115
لیلی مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - نیما فریدونی
لیلی مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
01:22
116
طرز (دستگاه راست پنجگاه) - نیما فریدونی
طرز (دستگاه راست پنجگاه)
01:39
117
راک هندی (دستگاه راست پنجگاه) - نیما فریدونی
راک هندی (دستگاه راست پنجگاه)
00:50
118
راک کشمیر (دستگاه راست پنجگاه) - نیما فریدونی
راک کشمیر (دستگاه راست پنجگاه)
00:54
119
راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه) - نیما فریدونی
راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه)
01:20
120
ماورالنهر (دستگاه راست پنجگاه) - نیما فریدونی
ماورالنهر (دستگاه راست پنجگاه)
02:10
© شرکت آوای همنواز
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام